Investeringer i tradisjonelt landbruk, kjøp av eiendom og tilleggsareal

Skal du investere i driftsbygning, kjøpe eiendom/tilleggsareal eller trenger å foreta mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte på gården? Vi kan hjelpe deg med finansiering hvis du har et lønnsomt prosjekt.

Vi kan støtte investeringer knyttet til faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr for tradisjonelle jord- og husdyrproduksjoner. Investeringen må være nødvendig for å oppnå planlagt produksjon og det må forventes avsetningsmuligheter eller -avtaler for produktene.

Generelt prioriteres prosjekter som gir økt matproduksjon for produksjoner der markedssituasjonen tilsier det, prosjekter som bidrar til økt dyrevelferd og prosjekter med energi- og klimaeffektive løsninger, som for eksempel bruk av bioenergi og tre som byggematerialer.

Særskilte føringer for 2018:

Innen melkeproduksjon prioriteres fornying på driftsenheter med 15-30 årskyr. Innen sauehold skal økologiske produsenter som må foreta investeringer som følge av implementering av økoregelverget til EU prioriteres.

Hvem kan få finansiering?

Det kan gis støtte til eier av landbrukseiendom eller bedrifter (også samdrifter) med tilknytning til landbrukseiendommer. Generelt for alle formål gjelder at det må være næringsvirksomhet av et visst omfang på eiendommen, eller potensial for  næringsvirksomhet av et visst omfang.

Hva kan vi finansiere?

Det kan gis:

 • Tilskudd til investeringer i produksjonsanlegg/driftsbygninger og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter
 • Tilskudd til investeringer i frukt og bærdyrking
 • Tilskudd til mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte
 • Lån til investeringer på landbrukseiendommer, kjøp av eiendom og tilleggsareal
 • Lån til generasjonsskifte ved familieoverdragelser gis normalt bare til personer under 35 år, samt i områder der landbruk tilbys dårlige vilkår av det private bankvesenet

Hvor mye kan vi finansiere?

Investeringer

Det kan gis tilskudd til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter opp til 35 % av godkjent kostnadsoverslag. Øvre grense for tilskudd NOK 2 millioner per prosjekt. Det er ikke tak for tilskudd i Troms og Finnmark. 

Frukt og bærdyrking

Du kan få tilskudd til nyplanting innen økologisk frukt- og bærdyrking med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag. For konvensjonell dyrking er støttesatsen inntil 33%.

Generasjonsskifte

Det kan gis tilskudd til personer under 35 år, som i forbindelse med overtagelse av landbrukseiendom trenger å gjennomføre mindre investeringer for å opprettholde produksjonen innen tradisjonell landbruksdrift eller bygdenæringer. Tilskuddet kan gis med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag, for kvinner inntil 70 %.

Det kan ikke gis tilskudd til:

 • Grøfting
 • Kjøp av tilleggsarealer

Fylkesvise prioriteringer

Hva som prioriteres og støtteutmåling kan variere mellom fylkene.

Forutsetninger

Søkers eget arbeid vurderes til 350 kroner per time.

Innsats med egne maskiner verdsettes i tillegg med basis i de leiekjøringspriser som årlig kunngjøres i tidsskriftene Bedre Gardsdrift eller Norsk Landbruk.

For enkeltpersonforetak, ANS og DA kan bare eget arbeid for innehaver, deltakere og ektefelle/samboer godkjennes som ufakturert egeninnsats.

NB: Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknaden er avgjort.
Med «påbegynt» menes igangsettelse av bygg- og anleggsarbeider eller inngått rettslig bindende forpliktelse/kontrakt som gjør investeringen irreversibel.

 

Rentebetingelser

Generelle betingelser for landbrukslån i Innovasjon Norge:

 • Flytende rente, ett, to, tre og fem års rentebinding
 • Normalt fire terminer per år
 • Ingen etableringsgebyr eller termingebyr
 • Innenfor 90 % av landbrukstakst

Nominell rente på nye landbrukslån per 8. oktober 2018

 • Flytende rente: 2,90 %
 • Fastrente 1 år: 3,40 %
 • Fastrente 2 år: 3,60 %
 • Fastrente 3 år: 3,70 %
 • Fastrente 5 år: 3,80 % 

Effektiv rente er ca 0,05% høyere avhengig av antall terminer pr. år.

 

Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden

 • Prosjektet må være i samsvar med nasjonale føringer og regionale strategier. For eksempel støttes ikke investeringer som innebærer nyetablering av kylling- eller eggproduksjon så lenge det er en betydelig overproduksjon eller tilstrekkelig produksjonskapasitet. 
 • Det må være tilstrekkelig lønnsomhet og soliditet i prosjektet på kort og lang sikt
 • Prosjektet må ha et tilfredsstillende ressursgrunnlag.

Innovasjon Norge forutsetter at alle virksomheter som søker finansiering har et bevisst forhold til samfunnsansvar og miljøpåvirkning. Dette gjelder både i gjennomføringen av prosjektene og ved utnyttelse av resultatene.