Statsstøtteregelverket for Forskning, utvikling og innovasjon

Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter (GBER art. 25)

Støtteformål: FoU med henblikk på utvikling av nye produksjonsmetoder, produkter eller tjenester. Det skilles i regelverket mellom ulike stadier av FoU. Nedenfor er disse stadiene definert.

Bedriftsstørrelse: Støtte kan gis til bedrifter uavhengig av størrelse.

Støtteberettigede kostnader:
• Personalutgifter (forskere, teknikere og hjelpepersonell) i det omfang og for den tid de benyttes i FoU-prosjektet.

• Leiekostnader og/eller bedriftsøkonomiske avskrivninger for instrumenter og utstyr som må anskaffes, i det omfang og for den tid de benyttes til FoU-aktiviteten.

• Leiekostnader og/eller bedriftsøkonomiske avskrivninger (beregnet i samsvar med god regnskapsskikk) for bygninger og areal, i det omfang og for den tid disse brukes i FoU-prosjektet. For areal er overdragelses-kostnader eller de faktiske påløpte kapitalomkostningene støtteberettigede.

• Utgifter til oppdragsforskning og kjøp eller lisensiering av kunnskap og patenter fra uavhengige virksomheter på armlengdes avstand betingelser, samt omkostninger til konsulentbistand og tilsvarende tjenester som utelukkende anvendes til prosjektet.

• Andre nye overhead- og driftskostnader, herunder materialkostnader og kostnader til forsyninger og tilsvarende produkter som pådras direkte i tilknytning til prosjektet.

Støtteintensitet:

  • Industriell forskning: maksimal støttesats er 50 %
  • Eksperimentell utvikling: maksimal støttesats er 25 %
  • Forstudier: maksimal støttesats er 50 %

Støttesatsene kan forhøyes med 10 % for mellomstore bedrifter og 20 % for små. (SMB-bonus)

Mer detaljert informasjon på engelsk