Bioøkonomi

Produksjon og foredling av råvarer fra hav og land har en stadig viktigere plass i norsk økonomi. Det er en økende global etterspørsel etter mat, fôr, materialer, kjemikalier og energi fra biobaserte råvarer. Dette er et marked i sterk vekst og kan gi store muligheter for din bedrift.

Målet er verdiskaping gjennom nye og forbedrede produkter basert på bioråvarer. Gjennom markedsrettet innovasjon finnes det uante muligheter innenfor bioøkonomi.
Bioøkonomi kan skape en plattform for videreutvikling av de tradisjonelle bionæringene jordbruk, skog  (bygg, fiber og energi), marin (fiskeri og havbruk) og muligheter for å utvikle nye produkter og forretningsområder på tvers av sektor og kunnskapsmiljø.

Bioøkonomien representerer næringer som bidrar stort til den norske økonomien. I Norge er årlig omsetning omtrent NOK 303 mrd og sysselsetter ca 140 000 personer. Fire av de viktigste globale utfordringene, ressursknapphet, klima, befolkningsvekst og urbanisering driver etterspørselen etter fornybare biobaserte produkter og legger grunnlaget for fremtidens biobaserte næringsliv.

Innovasjon Norge prioriterer

  • Kunnskapsinnhenting om trender og muligheter om råvare, foredling, teknologi og marked, for å fremme innovasjon og kommersialisering
  • Utvikle og implementer markedsrettet strategi og produktutvikling i bedrifter
  • Stimulere til innovasjon gjennom bedriftsrettet samarbeid, klynger og innovasjonsnettverk med internasjonale forgreininger
  • Utvikling av markeder for nye og etablerte biobaserte produkter

Gjennom en omfattende strategiprosess kalt Drømmeløftet har Innovasjon Norge innhentet råd fra private og offentlige aktører om hvilken retning Norge bør velge for fremtidens næringsliv. Bioøkonomien er en av seks satsingsområder for Innovasjon Norge.