Innovasjon Norges rolle for gründere

Kun om lag to prosent av de rundt 60000 selskapene som etableres årlig får finansiering av Innovasjon Norge i etableringsfasen. Hvorfor er det slik og hvilke selskaper får tilskudd?

Hva kan vi bidra med:

Innovasjon Norges rolle

Entreprenørskapsånden feier over Norge.  En usikker framtid for olje- gassnæringen, som alene har stått for 40% av Norges eksportinntekter, har tvunget frem en omstilling av norsk næringsliv.

Regjeringen har gitt Innovasjon Norge oppdraget med «å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter, ved å bidra til flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer».

Innovasjon Norges fokus er er å få flere gründere til å vokse og legge et innovasjonspress på det etablerte næringslivet. For å opprettholde velferdsnivået trenger Norge et kompetent og smidig næringsliv som vinner innpass i globale verdikjeder. Innovasjon Norges ordninger skal ikke fortrenge privat kapital, men matche og utløse den, og bidra til å gjøre gründere med uforløst vekstpotensial investorklare.

Dette ser vi etter

I praksis betyr dette at Innovasjon Norge kan involvere seg med en bedrift dersom den har en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt (nyhetsverdi) i markedet, samt at gründeren må ha planer om vekst for sin nystartede bedrift. Innovasjon Norge skal også tro på gründernes gjennomføringsevne samt at eventuell finansiering har en utløsende effekt for gjennomføring av prosjektet. Det vil si at bedriften ikke kunne realisert sin idé uten våre tjenester. 

Innovasjon Norge har et mål om at verdier skal skapes over hele landet.  I tillegg til landsdekkende ordninger, dvs ordninger som gjelder uansett hvor man er lokalisert, har vi særskilte midler til innovative prosjekter i distriktene. For tilleggsordninger i distriktene gjelder egne krav og kriterier.

Se om du bor i en kommune med særskilte ordninger og les mer om Distriktrettet finansiering.  

Selskapene må selv overbevise Innovasjon Norge om at prosjektet har nyhetsverdi, vekstpotensial og gjennomføringsevne. Kommer ikke dette tydelig frem vil ikke selskapet kvalifisere seg i konkurransen om Innovasjon Norges midler.

Hvordan bidrar Innovasjon Norge til «Flere gode gründere»?

Innovasjon Norges kan hjelpe gründere med kapital og kompetanse. Hver fase i gründerbedriftens utvikling vil ha sine spesifikke ordninger: 

 

Modell som forklarer hvilken tjenester passer i hvilken gründerfase