Hvordan skal prosjektregnskapet se ut?

Prosjektregnskapet settes opp etter samme mal som det du finner i tilsagnsbrevet.
Kostnadene i prosjektet samles under postene som er godkjent. Sluttprosjektregnskap og eventuell delprosjektregnskap skal attesteres av regnskapsfører/revisor. Er det store avvik på postene som er godkjent så må dette kommenteres spesielt i sluttrapporten.