Kvalifiserer min ide?

Merk at 2 av 3 prosjekter som søker finansiering ikke oppfyller kriteriene satt til tilskuddene. Sett deg derfor godt inn i hva som forventes, før du eventuelt søker. Lav nyhetsverdi og beskjedent markedspotensial og/eller lite skalerbar forretningsmodell, er de vanligste avslagsbegrunnelsene.

Vi er på jakt etter de mest ambisiøse gründerne og de mest vekstkraftige etableringene i Norge og kan tilby innovative oppstartbedrifter delfinansiering til gjennomføring av markedsavklarings- og kommersialiseringsprosjekter. Tror du din forretningsidé er i målgruppen og kan kvalifisere for finansiering?

Gjør deg godt kjent med forutsetningene før du søker.

 • Du har en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet.
 • Du har grunnleggende innsikt i og erfaring, eller forståelse, for markedet du skal inn i.
 • Du har ambisjoner om å skape et vekstforetak.
 • Du har gjort innledende arbeid med forretningsideen og du kjenner risikoen i prosjektet.
 • Prosjektet eier selv kjernekompetansen som trengs for å levere på forretningsideen. Selskaper som skal levere web-baserte tjenester, for eksempel, må ha programmerings- / digitalkompetanse internt i bedriften.
 • Du må ha registrert bedriften din som foretak (dvs. ha organisasjonsnummer) for mindre enn 3 år siden når du søker Markedsavklaringstilskudd, og mindre enn 5 år siden når du søker Kommersialiseringstilskudd.
 • Det gis kun tilskudd til "reelle" nyetableringer og for knoppskytingsbedrifter gjelder følgende:
  • Nyetableringen må ha en forretningsidé som skiller seg vesentlig fra morselskapets kjernevirksomhet.
  •  Nyetableringen kan gjerne operere innenfor samme bransje, men;
   • Problem/løsning må være innenfor helt andre kundegrupper og/eller forretningsområder enn morselskapet.
   • Den ser en helt ny måte å løse et problem på og/eller utføre oppgaver på sammenlignet med morselskapets løsninger/prosesser.
   • Den skal utvikle en vesentlig produkt-/tjenesteforbedring sammenlignet med de produkter/tjenester morselskapet leverer. Nyetableringen må være forretningsmessig uavhengig av morselskapet, og med egen organisasjon og ledelse. Dette betyr at det er klare skillelinjer mht. daglig drift og betalingsstrømmer mellom de to selskapene.
 • Selskapet med nøkkelpersoner har ingen betalingsanmerkninger.
 • Prosjektet ivaretar prinsippene om økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig bærekraft.
 • Tilskuddet utbetales 50 % på forskudd og 50 % på etterskudd. Det vil si at selskapet må sørge for arbeidskapital tilsvarende 50 % av innvilget beløp i markedsavklaringsperioden. 
  Utbetaling av resterende beløp skjer først når Innovasjon Norge har godkjent sluttrapport og revidert prosjektregnskap fra revisor eller autorisert regnskapsfører.

Bedrifter som har mottatt finansiering gjennom NFR sin ordning FORNY studENT kan ikke søke på våre Markedsavklarings- og Kommersialiseringstilskudd, men være aktuelle for våre rådgivnings- og kompetansetjenester.

Usikker på om du kvalifiserer?

Er du på idéstadiet på ditt prosjekt og er usikker på om du kvalifiserer til finansiering, eller på veien videre? Se våre korte videoer om hva vi ser etter i våre vurderinger! Vi anbefaler også alltid å delta på seminaret Fra idé til marked eller at du tar en innledende prat med en av våre rådgivere på Grundertelefonen.

Virksomheter som ikke får tilskudd

Innovasjon Norge skal utløse innovasjon i norsk næringsliv. Samtidig må våre tilskudd ikke virke konkurransevridende for tradisjonelle og etablerte virksomheter. Derfor er det gründere med innovative idéer som prioriteres, altså idéer som representerer noe vesentlig nytt i markedet. Vi skal også ha tro på teamet bak etableringen og se et betydelig vekstpotensial i bedriften.

Virksomheter som ikke får tilskudd er eksempelvis:

 • tradisjonell handel (herunder import, agentur og netthandel)
 • transport
 • finansielle tjenester (bankvirksomhet)
 • frie yrker (advokat, lege, tannlege, forfattervirksomhet ol.)
 • ordinær kurs- og konsulentvirksomhet/bedriftsrådgivning
 • tradisjonell kafé- og restaurantvirksomhet
 • alternativ behandling
 • hobbyvirksomhet (basert på drift på fritiden)

Det gis heller ikke tilskudd til overtakelse av eksisterende virksomhet.

Forretningsideen kan godt være god, selv om ikke Innovasjon Norge har anledning til å bidra med finansiering.

App-utvikling og plattformer

Innovasjon Norge regner ikke applikasjoner og plattformer som innovative i seg selv.

 •  Digitale markedsplasser (nettsider som kobler tilbyder og kjøper) og enkeltstående applikasjoner vil i all hovedsak falle utenfor våre tilskuddsordninger          
 • Foreløpig løsning eller betaversjon må være utviklet, og en må kunne dokumentere en brukermasse i tidlig fase.
 • Selskapet må synliggjøre en forretningsmodell og kunne beskrive hva som er unikt i en konkurransesituasjon
 • Selskapet må ha utviklerkompetanse internt i selskapet, og produkter som er enkle å utvikle vil i utgangspunktet falle utenfor våre tilskuddsordninger