Bedriftsnettverk

Innovasjon foregår i økende grad i samspill mellom bedrifter, kunder, leverandører og kunnskapsmiljøer. La oss hjelpe deg med nettverk og kontakter.

Bedriftsnettverksprogrammet tilbyr finansiering og faglig hjelp til etablering av forpliktende strategiske samarbeid med langsiktig perspektiv. Ordningen er en del av Innovasjon Norges tilbud til gründere, og vil nå med regjeringens nye satsing på kulturell og kreativ næring ha et ekstra fokus på kreative bedrifter. Formålet er å bidra til økt konkurransekraft, lønnsomhet i bedriftene og grunnlag for videre vekst.

Bedriftsnettverket må utpeke én bedrift/organisasjon (egen juridisk enhet) til å ta rollen som søker og administrator. Nettverket kan bestå av tre eller flere SMB-bedrifter, registrert i Foretaksregisteret i Norge. Bedriftssamarbeidet kan foregå langs en verdikjede eller på tvers av bransjer og sektorer. Det er ikke krav om at bedriftene skal være lokalisert i samme region. Store bedrifter kan i tillegg inngå i nettverket, men ikke være dominerende. Offentlige organisasjoner kan delta, men ikke mer enn en. Bedrifter i utlandet kan også inngå.

Bedriftsnettverk for alle næringer

Vi gjennomfører 2 utlysinger på nye bedriftsnettverk hovedprosjekt årlig. Den første utlysningen har frist 15. mars 2018 og den andre 15. september 2018.

Bedriftsnettverk øremerket for kreativ næring

Bedriftsnettverk består av to faser, forprosjekt og hovedprosjekt. Bedrifter innen kreativ næring kan søke om midler om gjennomføring av forprosjekt, for å legge grunnlag for det videre samarbeidet og avklare avtaler, strategi og målsetning.

Et forprosjekt løper typisk over en periode på mellom tre til seks måneder. Når det foreligger plan og avtale for arbeidet i bedriftsnettverket kan det søkes om midler til  gjennomføring av hovedprosjekt i inntil tre år. Som hovedregel bør deltakerbedrifter med finansielle ressurser til å gjennomføre forprosjektfasen, vente med å søke finansiering til hovedprosjekt.

 

Bedriftsnettverk forprosjekter innen kreativ næring

Hvis dere er tre eller flere bedrifter innen kreativ næring kan dere nå søke om bedriftsnettverksmidler til forprosjekt. Vi gjennomfører 2 utlysinger på nye bedriftsnettverk forprosjekt kreativ næring årlig. Søknadsfristene er 2. mai og 2. oktober 2018.

Hensikten med et forprosjekt er å få utarbeidet et konkret beslutningsgrunnlag for deltakerbedriftene slik at de kan fatte en riktig beslutning om et bedriftsnettverk hovedprosjekt bør iverksettes eller ikke. Forprosjektet omfatter utvikling av en felles strategi og forretningsplan for hovedprosjektet inkludert budsjetter og finansieringsplan med inntil 3 års perspektiv samt samarbeidsmodell og samarbeidsavtale. Forprosjektet omfatter normalt også utviklingsaktiviteter knyttet til nettverksutvikling og kunnskapspåfyll.

Hva kan du få hjelp til?

Det kan søkes om hjelp til delfinansiering av felleskostnader knyttet til felles utviklingsaktiviteter. Dette kan eksempelvis være:

  • Kostnader til prosjektledelse og administrasjon hos søker/administrator.
  • Kjøp av konsulentbistand og andre eksterne tjenester i Norge eller i utlandet.

Hvordan søke?

Prosjektsøknad skal sendes inn via Innovasjon Norges elektroniske søknadsportal. Det er et eget søknadsskjema for bedriftsnettverk med innebygd veiledning for hvordan du fyller ut søknaden, se lenke til søknadsskjema under.

Det er viktig at søknaden og prosjektbeskrivelsen adresserer de forhold som utgjør kriteriene for vår vurdering og utvelgelse av prosjekter, se under. Vi har ikke mulighet til å bidra med finansiering til alle forprosjekter som blir fremlagt for oss. Vi er derfor nødt til å prioritere.

Prioriterte områder

Områder som prioriteres er utvikling av nye forretningsområder og markedsmuligheter i Norge og/eller i utlandet. Dette ligger også til grunn for forprosjekter. Forprosjekter som tar utgangspunkt i andre mål og samarbeidsområder, vil ikke bli prioritert.

Kriterier for vurdering og utvelgelse av prosjekter

  • Markeds- og  vekstpotensial for bedriftene.
  • Verdiskapings- og sysselsettingspotensialet i Norge.
  • Prosjektdeltakernes samlede gjennomføringsevne (kompetanse, kapasitet og økonomi).
  • I hvilken grad den offentlige støtten er utløsende/avgjørende for iverksetting av prosjektet.

De fire kriteriene tillegges lik betydning. Prosjektet må vurderes tilfredsstillende for alle kriteriene.

Hvis du er interessert, anbefaler vi at du snarest mulig tar kontakt med en kunderådgiver i din region for en uformell samtale om prosjektet og søknadsprosessen videre.