Forprosjekt bedriftsnettverk

Ønsker dere å utvikle nye markedsmuligheter i samarbeid med andre bedrifter? Innovasjon Norge tilbyr finansiering og faglig hjelp til etablering av forpliktende strategiske samarbeid med langsiktig perspektiv.

/link/d308fd943a3143469dd4005477a336eb.aspx
Foto: Charlotte Wiig

Programmet er en del av Innovasjon Norges generelle tilbud til gründere, og vil med regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring ha et ekstra fokus på kreative bedrifter, ved at det tilbys egne forprosjekter for etablering av bedriftsnettverk. I 2019 er fire millioner kroner øremerket bedrifter innen kreativ næring.

Formålet er å bidra til økt konkurransekraft, lønnsomhet og grunnlag for videre vekst. 

Nettverket kan bestå av tre eller flere SMB-bedrifter, registrert i Foretaksregisteret i Norge. Bedriftsnettverket må utpeke én bedrift/organisasjon (egen juridisk enhet) til å ta rollen som søker og administrator. Samarbeidet kan foregå langs en verdikjede eller på tvers av bransjer og sektorer.

Det er ikke krav om at bedriftene skal være lokalisert i samme region. Store bedrifter kan i tillegg inngå i nettverket, men ikke være dominerende. Offentlige organisasjoner kan delta, men ikke mer enn en. Bedrifter i utlandet kan også inngå i bedriftsnettverket.

Forprosjekt bedriftsnettverk, øremerket kreativ næring

Bedriftsnettverksprogrammet består av forprosjekt og hovedprosjekt. Forprosjektet har som mål å legge grunnlag for det videre samarbeidet og avklare avtaler, strategi og målsetning.

Et forprosjekt løper typisk over en periode på mellom tre til seks måneder. Når det foreligger plan og avtale for arbeidet i bedriftsnettverket, kan det søkes om midler til gjennomføring av hovedprosjekt på inntil tre år.

Hensikt:

Hensikten med et forprosjekt er å få utarbeidet et konkret beslutningsgrunnlag for deltakerbedriftene, slik at de kan fatte en riktig beslutning om et bedriftsnettverk hovedprosjekt bør iverksettes eller ikke.

Forprosjektet omfatter utvikling av en felles strategi og forretningsplan for hovedprosjektet, inkludert budsjetter og finansieringsplan med inntil tre års perspektiv, samt samarbeidsmodell og samarbeidsavtale.

Hva det kan søkes om:

Det kan søkes om totalt 300 000 kroner til et forprosjekt. Det stilles krav om at nettverket kan stille med egenkapital til gjennomføring. Midlene kan benyttes til delfinansiering av felles utviklingsaktiviteter og kunnskapspåfyll for nettverket.

Dette kan eksempelvis være:

  • Kostnader til prosjektledelse og administrasjon hos søker/administrator.
  • Kjøp av konsulentbistand og andre eksterne tjenester i Norge eller i utlandet. 

Frister forprosjekt:

  • 2. mai
  • 2. oktober

Hvordan søke?

Ønsker dere å søke om bedriftsnettverksmidler, ta først kontakt med kunderådgiver i din region. Prosjektsøknad skal så sendes inn via Innovasjon Norges elektroniske søknadsportal. Det er et eget søknadsskjema for bedriftsnettverk med innebygd veiledning for hvordan du fyller ut søknaden, se lenke til søknadsskjema under.

Det er viktig at søknaden og prosjektbeskrivelsen adresserer de forhold som utgjør kriteriene for vår vurdering og utvelgelse av prosjekter, se under.

Prioriterte områder:

Områder som prioriteres er utvikling av nye forretningsområder og markedsmuligheter i Norge og/eller i utlandet. Forprosjekter som tar utgangspunkt i andre mål og samarbeidsområder, vil ikke bli prioritert.

Kriterier for vurdering og utvelgelse av prosjekter:

  • Markeds- og vekstpotensial for bedriftene.
  • Verdiskapings- og sysselsettingspotensialet i Norge.
  • Prosjektdeltakernes samlede gjennomføringsevne (kompetanse, kapasitet og økonomi).
  • I hvilken grad den offentlige støtten er utløsende/avgjørende for iverksetting av prosjektet. 

De fire kriteriene tillegges lik betydning. Prosjektet må vurderes tilfredsstillende for alle kriteriene.

Hvis du er interessert, anbefaler vi at du tar kontakt med kunderådgiver i din region for en uformell samtale om prosjektet og søknadsprosessen videre.