Forprosjekt klynger

Ønsker dere å etablere regionalt samarbeid mellom bedrifter og kunnskapsmiljøer? Innovasjon Norge tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale klynger.

/link/0a330db14adc457c8ba8e337f22ac6b9.aspx
Foto: Thinkstock

Klyngeprogrammet er en del av Innovasjon Norges tilbud til gründere, og vil med regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring ha et ekstra fokus på kreative bedrifter, ved at det tilbys egne forprosjekter for etablering av klynger. I 2018 er seks millioner kroner øremerket bedrifter innen kulturell og kreativ næring, herunder to millioner kroner til kultur og reiseliv.

Klyngeprogrammet har som mål å stimulere til økt innovasjon og samarbeid mellom bedrifter, forsknings- og utdanningsmiljøer og offentlige aktører.

Forprosjekt klynger, øremerket kreativ næring og reiseliv

Forprosjektet har som mål å legge grunnlag for det videre samarbeidet og avklare avtaler, strategi og målsetning.

Et forprosjekt løper typisk over en periode på mellom seks til tolv måneder. Når det foreligger plan og avtale for klyngen, kan det søkes om midler til gjennomføring av hovedprosjekt på inntil tre år. 

Hensikt:

Hensikten med et forprosjekt er å få utarbeidet et konkret beslutningsgrunnlag for deltakerbedriftene, slik at de kan fatte en riktig beslutning om et klyngeprogram bør iverksettes eller ikke.

Forprosjektet omfatter utvikling av en felles strategi og forretningsplan for hovedprosjektet, inkludert budsjetter og finansieringsplan med inntil tre års perspektiv, samt samarbeidsmodell og samarbeidsavtale. Forprosjektet skal inneholde aktiviteter som skal underbygge en søknad om hovedprosjekt. Ressursgrunnlag, potensiale for å utvikle en sterk klynge og samarbeidsklima må allerede være til stede.  

Hva det kan søkes om:

Det kan søkes om totalt 500 000 kroner til et forprosjekt. Det stilles krav om at søker kan stille med egenkapital til gjennomføringen.

Det kan søkes om hjelp til delfinansiering av kostnader knyttet til felles utviklingsaktiviteter.

  • Prosessledelse: Fasilitering av samarbeid og informasjonsdeling; anskaffelse og formidling av spesialiserte tjenester
  • Forvaltning av klyngens fasiliteter (materielle og immaterielle)
  • Strategi- og analyseprosesser for å videreutvikle klyngens virksomhet
  • Profilering og markedsføring av klyngen  
  • Organisering av opplæring, nettverk og møteplasser for å støtte kunnskapsdeling og samarbeid

Frister forprosjekt 2018:

Løpende

Hvordan søke?

Prosjektsøknad skal sendes inn via Innovasjon Norges elektroniske søknadsportal. Det er et eget søknadsskjema for klyngeprogram med innebygd veiledning for hvordan du fyller ut søknaden, se lenke til søknadsskjema under.

Det er viktig at søknaden og prosjektbeskrivelsen adresserer de forhold som utgjør kriteriene for vår vurdering og utvelgelse av prosjekter, se under. Vi har ikke mulighet til å bidra med finansiering til alle forprosjekter som blir fremlagt for oss. Vi er derfor nødt til å prioritere.

Prioriterte områder:

Områder som prioriteres er utvikling av nye forretningsområder og markedsmuligheter i Norge og/eller i utlandet. Dette ligger også til grunn for forprosjekter. Forprosjekter som tar utgangspunkt i andre mål og samarbeidsområder, vil ikke bli prioritert. 

Kriterier for vurdering og utvelgelse av prosjekter:

  • Ressursgrunnlaget (hvem deltar)
  • Potensialet (for bransjen/næringen generelt samt potensialet man kan få ved å samarbeide vs jobbe alene)
  • Prosjektet (med målsetning, utfordringer og løsning)

De tre kriteriene tillegges lik betydning. Prosjektet må vurderes tilfredsstillende for alle kriteriene.

Rådgivning:

Hvis du er interessert, anbefaler vi at du tar kontakt med kunderådgiver i din region for en uformell samtale om prosjektet og søknadsprosessen videre. Her er oversikt over klyngerådgivere per i dag: 

Olav Bardalen – Region øst 
Anne Morseth – Region øst 
Arne Borgersen – Region sør 
Rita Schage – Region sør 
Hans Kristian Torske – Region vest 
Mari Klokk Leitne – Region midt 
Stein Ivar Strøm – Region midt 
Linda Simensen – Region nord  
Randi Abrahamsen – Region nord