Lån og garanti

Har du behov for finansiering til et lønnsomt prosjekt eller til videreutvikling av din bedrift? Innovasjon Norge tilbyr en rekke lån, tilskudd og garantier til bedrifter i alle bransjer over hele landet.

/link/b977de8f49e24aabbf9ee173e8507a3a.aspx
Foto: Smallville AS

Som en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring vil Innovasjon Norge bidra til å få frem flere gode gründere og vekstkraftige bedrifter innen næringen. Målet er å utløse privat kapital til investeringer gjennom å avlaste risikoen i virksomheten.

Oppstartslån

Oppstartlån er et nytt låneprodukt for bedrifter som ikke tidligere har vært i låneposisjon. Oppstartlån kan gis en gang per selskap i kommersialiseringsfasen.

Dette lånet er skreddersydd for innovative bedrifter, registrert i enhetsregisteret som AS, og som er yngre enn 5 år. Bedriften må ha ambisjoner, betydelig vekstpotensial og må kunne dokumentere en positiv bekreftelse fra et betalingsvillig marked. Videre må dere ha på plass planer og budsjetter for den videre utviklingen, og planer for hvordan dere tenker å finansiere utvikling og vekst. Dere må også ha nødvendig kompetanse for å realisere planene.

Oppstartlån er matchingkapital, som betyr at det skal samfinansieres med privat risikokapital. Hensikten er å avlaste risiko på den private kapitalen, og øke utviklingsfarten i bedriften. Risikodisponeringen er tilnærmet 50/50 mellom den private kapitalen og Innovasjon Norge. Vi kan finansiere inntil 60 % av kapitalbehovet, inntil 1,5 millioner kroner i denne fasen.

Lånet skal matches med frisk kapital som kommer inn i bedriften samtidig med lånet. Egeninnsats kan ikke erstatte frisk kapital. Lånet gis som et gjeldsbrev. Det tas ikke pant i selskapet, men det må stilles en garanti på 20 % av lånet (gjerne fra eier eller investor).

Lånebeløp fra minimum 500.000 opp til maksimalt 1.5 millioner kroner

Avdragsfritt i 4 år

Rentefritt i 2 år, deretter 4,7 % rente

Utbetales i takt med den private kapitalen (min 500.000 kroner / tranche)

Innovasjonslån

Innovasjonslån er primært et tilbud til små og mellomstore bedrifter over hele landet og i alle næringer og bransjer, men tilbudet gjelder også store bedrifter. Innovasjonslån er i utgangspunktet ikke begrenset til bestemte formål.

Innovasjonslån kan benyttes til toppfinansiering av bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomme utviklings- og investeringsprosjekter der bedriften ikke har eller bare delvis kan stille tilfredsstillende sikkerhet. Dette kan dreie seg om etablering, videreutvikling eller omstilling med hovedfokus på nyskaping, vekst og internasjonalisering. I småbedrifter og i store bedrifter i distriktene er det også anledning til toppfinansiering av investeringer i bygg, maskiner og utstyr. Innovasjon Norges medvirkning skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av prosjektet.

Prosjekter som er påbegynt før vi mottar skriftlig søknad om finansiering, kan dessverre ikke motta lån. Vi kan normalt finansiere inntil 50 % av kapitalbehovet.

Garanti

Garantier kan gis til gründere og vekstbedrifter som har problemer med å skaffe seg driftskreditt hos sin bankforbindelse på grunn av manglende pantesikkerhet eller stor risiko knyttet til økonomisk utvikling i fremtiden. En garanti fra Innovasjon Norge skal bidra til å bedre finansieringsmulighetene for bedrifter som er i en slik situasjon. Våre garantier er i praksis en sidesikkerhet som stilles overfor bedriftens lokale bankforbindelse for at banken skal kunne innvilge driftskreditt.

Våre garantier stilles i form tapsgarantier overfor långivende bank, og normalt garanteres det for inntil 50 % av eventuelt tap. En simpel tapsgaranti på 50 % innebærer at Innovasjon Norge og långiver deler tapet på kreditten likt etter at alle andre eventuelle sikkerheter er realisert.

En garanti har normalt en varighet på 3 år, og det betales normalt en årlig provisjon på minimum 1 % av garantiansvaret. Vi kan dessverre ikke støtte prosjekter som er påbegynt før vi mottar skriftlig søknad