Agder-fylkene

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist, fortløpende behandling.

Retningslinjer for bruk av IBU-midler 2018 i Agder

Høyt prioriterte målgrupper
Unge bønder under 35 år og bønder som planlegger å hente vesentlige deler av inntekt og sysselsetting fra bruket. Økologisk produksjon prioriteres.

Investeringer i tradisjonelt jordbruk

1. Grovfôrbasert husdyrhold

 • Melkeproduksjon; spesielt prioritert er 15- 30 kyrs bruk jfr nasjonale føringer. Fornying og oppgradering.

 • Kjøttproduksjon på storfe; etablering av og omlegging til ammeku. Spesialisert kjøttproduksjon på okser.

 • Saueproduksjon; fornying og modernisering av driftsapparatet kan støttes i områder med godt grovfòrgrunnlag og gode forhold for utmarksbeite og der investeringer har stor betydning for å opprettholde et produksjonsmiljø.

 • Det skal for alle produksjoner være godt samsvar mellom gårdens egne arealer, lokalisering av de disponible arealene, kvotegrunnlag og omfang av investeringen.

2. Planteproduksjon
Investeringer og utvikling innen hagebruk, frukt, bær og veksthus. til f.eks. lager/kjølelager, pakkeri og tunneler og til etablering av frukt- og bærfelt.

3. Gjødsellager
Tiltak som bidrar til redusert utslipp som gjødsellager med overdekke eller 10-12 mnd. lagringskapasitet.

4. Kraftfòrbaserte produksjoner

 • På grunn av markedssituasjonen er det stopp for nyetablering og utvidelse innen konvensjonell produksjon på/av svin, egg, kylling og kalkun.

 • Økologisk produksjon innen egg, kylling og svin kan prioriteres forutsatt leveringsavtaler eller markedsadgang.

 • Konsumegg: Ikke støtte til nyetablering, men ombygging fra miljøbur til frittgående høner kan prioriteres.

 • Svin: Åpner opp for ombygging av eksisterende kombinertproduksjon til slaktegrisproduksjon og/eller ombygging frå smågrisproduksjon til kombinertproduksjon.

Landbruksbaserte næringer/tilleggsnæringer:
Aktuelle næringer for etablerertilskudd, bedriftsutvikling og investeringer

 • Inn på tunet

 • Videreutvikling og produktutvikling av lokal mat

 • Landbruksbasert reiseliv og opplevelsesproduksjon

 • Juletre og pyntegrønt

 • Bioenergi

 • Birøkt

 • Oppdrett av andre dyreslag

 • Samarbeidstiltak (Nettverk)

Ikke prioriterte tiltak/områder:

 • Verksted, redskapshus, vedlager

 • Løpende vedlikehold

 • Kjøp av livdyr (herunder også bifolk)

 • Brukt utstyr (som tidligere er delfinansiert med tilskudd)

 • Ridesentervirksomhet, trav, golf

 • Stopp for å støtte pelsdyr

 • Utstyr anskaffet ved leasing

Utmåling

Generelt                                                                                                                    

Innvilget støtte er ofte lavere enn omsøkt. Utmålingen er en følge av stor etterspørsel etter IBU-støtte i forhold til rammer, og en vurdering av behovet for risikoavlastning og utløsende effekt på investeringen.   

Etablerertilskudd (oppstart av ny virksomhet/bygdenæring)

Inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag.

Bedriftsutvikling (bygdenæring)

Inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag.
For foretak der majoriteten av eierandelene kontrolleres av personer under 35 år eller av kvinner kan tilskuddsandelen økes til 75%.

Investeringer (tradisjonelt landbruk og bygdenæring)

Det kan gis tilskudd til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter opp til 35 % av godkjent kostnadsoverslag. Øvre grense for tilskudd er 2 millioner per. prosjekt.

Tilskudd ved generasjonsskifte (søkere under 35 år, tradisjonelt landbruk og bygdenæring)

Det kan gis tilskudd til mindre investeringer med inntil 50 prosent av kostnadene. For kvinner kan tilskuddsandelen økes til 70%.