Oslo, Akershus og Østfold

Søknadsfrist

 • Tradisjonelt landbruk: 1. februar til Innovasjon Norge (enda tidligere til kommunen)
 • Bygdenæring: Ingen søknadsfrist, fortløpende behandling

Prioriterte tiltak/områder:

Tradisjonelt landbruk

 • Etablering og oppgradering av fjøs og driftsbygninger innen grovfôrbasert husdyrhold. For etablering av småfe er det krav om rovdyravvisende gjerder.
 • Nødvendig omlegging fra miljøbur til frittgående eller økologisk eggproduksjon
 • Korntørker og – lager.
 • Investeringer og oppgradering innen hagebruk; friland, frukt, bær og veksthus.
 • Andre tiltak og fornyelse innen lønnsom husdyr- og planteproduksjon kan vurderes.

Bygdenæring

 • Mat og drikke med lokal identitet, herunder produksjon og foredling.
 • Landbruksbasert reiseliv.
 • Inn på tunet.
 • Næringsutvikling innen urbant landbruk i Oslo og Akershus.

Ikke prioriterte tiltak/områder:

Tradisjonelt landbruk

 • Nyetablering og kapasitetsøkning innen egg, kylling og smågrisproduksjon.
 • Tradisjonelle lager, redskapsrom og verksted.
 • Mindre prosjekter; det er ingen nedre kostnadsgrense, men støtte fra Innovasjon Norge skal ha stor betydning for eventuell gjennomføring av prosjektet.

Bygdenæring

 • Generell utleievirksomhet.
 • Utleie av stallplasser, ridesentervirksomhet, golf og kennel o.l. uten vesentlig nyskaping.
 • Tradisjonell forretningsmessig, privat tjenesteyting uten vesentlig nyskaping.
 • Handelsvirksomhet på innkjøpte varer.

Utmåling

Generelt                                                                                                           

På grunn av knappe rammer, kan også prosjekter innen de prioriterte områdene få avslag.

Etablerertilskudd (oppstart av ny virksomhet/bygdenæring)

Tilskuddet kan utgjøre inntil 75 prosent av kapitalbehovet. Det kan normalt gis inntil kr. 300.000 pr fase.
Fase 1, ideavklaringsfasen.
Fase 2, etableringsfasen.

Bedriftsutvikling (bygdenæring)

Det kan gis tilskudd til bedriftsutvikling med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag. For foretak der majoriteten av eierandelene kontrolleres av personer under 35 år eller av kvinner kan det gis inntil 75 % tilskudd

Investeringer (tradisjonelt landbruk og bygdenæring)

Tilskudd inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag.
Maksimalt kr 2 000 000,- i tilskudd.

Tilskudd ved generasjonsskifte (søkere under 35 år, tradisjonelt landbruk og bygdenæring)

Inntil 50 % (kvinner 70 %) av godkjente kostnader – ordningen gjelder for mindre investeringer.