Rogaland

Søknadsfrist

 • Ingen søknadsfrist, fortløpende behandling

Prioriterte tiltak/områder:

Distriktet, utenom sentrale områder på Jæren, skal prioriteres og 70 % av midlene skal brukes der. Dermed kan 30 % av tilskuddsmidlene brukes på Jæren.

 Tradisjonelt landbruk

 • Etablering og oppgradering (til løsdrift) av melkefjøs i hele fylket.
 •  I distriktet kan også ammekufjøs prioriteres.
 • Etablering og videreutvikling av frukthager i henhold til kriteriedokument
 • Gjødsellager i prioriterte vassdrag i henhold til kriteriedokument
 • Generasjonsskifte

Landbruksbaserte næringer

 • Matprosjekt
 • Landbruksbasert reiseliv med et visst omfang og i kombinasjon med aktivitetsbaserte opplevelser.
 • Inn på Tunet

Ikke prioriterte tiltak/områder:

Tradisjonelt landbruk

 • Kraftfôrkrevende produksjoner som egg, kylling og gris.
 • Sau- og geitehold
 • Vedlikeholdsprosjekt – kun ved generasjonsskifte kan noe vedlikehold godtas
 • Bygging av gjødsellager og/ eller fôrlager, som ikke inngår i en investering i et nytt bygg

Landbruksbaserte næringer

 • Juletreproduksjon
 • Tilleggsnæringer uten eller i liten grad knyttet til gårdens ressurser

Utmåling

Generelt

Høyest utmåling skal melkefjøs i distriktet ha. Viktig at det er godt samsvar mellom gårdens ressursgrunnlag (eid/ leid) og produksjon. Nye fjøs som muliggjør utnyttelse av beiteressurser blir prioriterte. Investeringsmidlene skal gå til prosjekt som er et større løft for søkerens gård, normalt fra kr 500 000 i godkjente kostnader og oppover.

Tradisjonelt og landbruksbaserte næringer                                                                    

Formelt kan det gis inntil 33 % av godkjent kostnadsoverslag. På grunn av stor mengde med søknader og begrensede midler ligger utmålingsprosenten i praksis mye lavere enn dette.  

Driftsbygninger i heltre kan få inntil kr 150.000 i ekstra tilskudd.

Prosjekt med særlig høy innovasjonsgrad kan få ekstra høy utmåling.

Etablerertilskudd (oppstart av ny virksomhet/bygdenæring)

75 % av godkjent kostnadsoverslag og inntil kr 300 000 per fase (Ideavklarings- og etableringsfase)

Bedriftsutvikling (bygdenæring)

Individuell vurdering – ingen tak utover grensene som forskriften setter (50 %, kvinner og personer under 35 år inntil 75 % tilskudd)

Tilskudd ved generasjonsskifte (tradisjonelt landbruk og bygdenæring)

Tilskudd til generasjonsskifte har en maksimal utmålingsprosent på 50 % til menn og 70 % til kvinner inntil kr. 1 000 000 i godkjente kostnader.