Trøndelag

Søknadsfrist:

Ingen søknadsfrist, fortløpende behandling

Prioriterte tiltak/områder:

Tradisjonelt landbruk

1. Grovfôrbasert husdyrhold

  • Melk og kjøttproduksjon på storfe; spesielt fokus på små og mellomstore bruk j.fr nasjonale føringer
  • Storfekjøttproduksjon; spesielt fokus på gårder og områder som ikke er egnet for kornproduksjon
  • Saueproduksjon; investeringer i økologisk sauehold prioriteres. Ved konvensjonelt sauehold kan det gis prioritet i områder med gode forhold for utmarksbeite og hvor tiltaket har stor betydning for å opprettholde et produksjonsmiljø

2. Potet, frukt, bær og grønnsaker; investeringer som bidrar til økt produksjon og verdiskaping prioriteres, som for eksempel lager, pakkeri og tunnelproduksjon

3. Økologiske produksjoner innenfor det som er nevnt over skal prioriteres
 
4. Det kan gis prioritet til bygging av gjødsellager, avgrenset til felleslager mellom flere produsenter og hvor det kan oppnås svært gode miljøeffekter.

Landbruksbaserte næringer

Innenfor nye landbruksbaserte næringer prioriteres tiltak som har basis i landbrukseiendommenes og eiernes ressurser. Ved vurdering av søknader skal markedsmuligheter, både nasjonalt og internasjonalt, og økonomisk potensial tillegges vesentlig vekt. Søkers kunnskap og gjennomføringsevne skal også vektlegges.

Virkemidler:

  • Lavrisikolån til prosjekter med pantesikkerhet
  • Risikolån med lavere krav til sikkerhet
  • Tilskudd

Støttenivå tilskudd:
Inntil 35 % i tilskudd av godkjent kostnadsoverslag. Normalt vil støttesatsen ligge på 15 – 25 % av godkjent kostnadsoverslag.