Skog og tre

Har din bedrifter planer innen utvikling i bruk av skogressurser så har vi kanskje hjelpe deg.

En av løsningene på de globale klimautfordringene er å nytte de naturgitte ressursene våre på en bærekraftig måte. I Norge har vi et bærekraftig skogbruk, og per i dag benytter vi ikke hele tilveksten til verdiskaping. Det er et stort uforløst potensial i økt bruk av norske skogressurser for norsk verdiskaping.

Vi jobber for å øke verdiskapingen basert på norske skogressurser, og bedre ressursutnyttelse fra skogen og ut i markedet. Skogsråstoff kan benyttes til de fleste produktområder som: Bygg, Ingredienser, For, kjemikalier, drivstoff, emballasje og papir, Kompositter og plast.

Vi kan hjelpe deg med støtte til ditt utviklingsprosjekt gjennom Bioøkonomiordningen

Bygg

Bygg står for den viktigste delen av verdiskapingen basert på skogsressurser. Utviklingen av denne verdikjeden vil være av avgjørende betydning for næringens utvikling og tilgangen til ressurser for andre formål. Vi jobber mobiliserende for å fremme bruk av tre i store konstruksjoner (fleretasjesbygg og infrastruktur). Norge regnes blant verdens ledende nasjoner i utvikling av store trekonstruksjoner.

Fiber og bioraffinering

I dag er Norge er en stor eksportør av rundtømmer som tidligere gikk inn i papirproduksjon. Det er behov for forsking og utvikling på nye produkter som nytter dette råstoffet. Vi jobber mobiliserende for å fremme ny anvendelse av bioressurser og bidrar til samarbeid på tvers av sektorer og fagfelt.

Energi

Bioenergi gir store muligheter i overgangen til et lavutslippsamfunn. Det er mye forskning og utvikling på biodrivstoff for tunge kjøretøy, skip og luftfart for tiden.

Vi har også et eget Bioenergiprogram som støtter utvikling og investering i bioenergianlegg knyttet til landbruket.

Aktuelle tjenester:

Generelle tjenester:

Tjenester hos andre:

Skogtiltaksfondet http://www.skogtiltaksfondet.no/ 
Skogbrukets verdiskapingsfond http://www.verdiskapingsfondet.no/ 
Utviklingsfondet for skogbruk https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/prosjektmidler-og-forskning/utviklingsfondet-for-skogbruk#soekerinformasjon-og-frister 
Bionær (Norges Forskningsråd) http://www.forskningsradet.no/prognett-bionaer/Forside/1253971968584 
Investinor http://www.investinor.no/ 
Enova https://www.enova.no/ 
SIVA https://siva.no/ 
Klimasats http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klimasats---stotte-til-klimasatsing-i-kommunene/

40 forbilder i tre
Tilskudd til innovativ bruk av tre