Utlysning: Nye klyngeprosjekter i 2015 og forlengelse av Arenaprosjekter

Norwegian Innovation Clusters inviterer til nye klyngeprosjekter i 2015 og til forlengelse av pågående prosjekter i nivå Arena fra fase en til fase to.

Utlysning for nye klyngeprosjekt er over og at det vil bli offentliggjort  utlysning for 2016 mot årsskiftet.

Nye klyngeprosjekter for 2015.

Nye klyngeprosjekter for 2015.

Programmet Norwegian Innovation Clusters eies i felleskap av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. I 2015 gjennomføres en utlysning for nye klyngeprosjekter på alle programmets nivåer:

  • Arena
  • Norwegian Centres of Expertise (NCE)
  • Global Centres of Expertise (GCE)

Nye klyngeprosjekter

Utvelgelsesprosessen har følgende trinn: 

  1. Obligatorisk Innhenting av prosjektskisser for alle som planlegger å søke (Arena, NCE og GCE) Mottatte skisser vurderes av programledelsen og det gis en rådgivende tilbakemelding om man bør gå videre i søkeprosessen.

  2.  Frist for innsending av prosjektskisser: 19. februar 2015 kl. 15:00
  1. Innsending av søknader for alle nivåene. Søknadene danner grunnlag for endelig vurdering og beslutning.

Frist for innsending av søknad: 24. april 2015 kl. 15:00

Prosjektskisser og søknader skal sendes i elektronisk format til: post@innovasjonnorge.no

Informasjonsmøte for mulige søkere avholdes 22. januar 2015 kl. 10:00-14:00 på Radisson Blu Airport Hotel Oslo, Gardermoen. Program for informasjonsmøtet legges ut på denne utlysningens internettside.

Tilbud om ½ dags kurs i strukturering av utviklingsprosjekter, samme dag og sted som informasjonsmøtet, 22. januar 2015 kl. 14:00 – 17:00 på Radisson Blu Airport Hotel Oslo, Gardermoen. Kurset er frivillig og kostnadsfritt. Påmelding på email innen 15. januar 2015 til eivind.ingdahl@innovasjonnorge.no

Forlengelse av Arena prosjekter

Frist for innsending av søknad: 24. april 2015 kl. 15:00.

Søknader om forlengelse skal sendes i elektronisk format til: post@innovasjonnorge.no

Se prosedyre og kriterier for beslutning om forlengelse av Arenaprosjekter. 

For mer informasjon, les vedlagte utlysningstekst, programbeskrivelse, prosjektskissemal, søknadsmal og utvelgelseskriterier.

English version of the call, the programme description and selection criteria are available at this internet site January 15, 2015.

Informasjon til søkere:

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Her får du svar på ofte stilte spørsmål.

Spørsmål:
Må det brukes mal for prosjektskissene?
Svar:
Ja, bruk prosjektskissemalen som ligger lenket opp nederst på denne nettsiden.

Spørsmål:
Skal det brukes søknadsmal for søknad om klyngeprosjekt?
Svar:
Ja, det skal brukes egen mal til søknad om klyngeprojekt - prosjektsøknadsmal.
Prosjektsøknadsmalen blir presentert på informasjonsmøtet 23.01.14 og den blir lagt ut på denne nettsiden. Se tidspunkter for prosjektskisse og søknad i utlysningen, punkt 2.

Spørsmål:
Noen klynger har store utfordringer på fagutdanningsnivå – mens GCE-nivået vektlegger kontakter mot universitet og høgskoler: hvordan kan man håndtere dette i GCE?
Svar:
Det vil være ulike behov i de ulike klyngene. Om det berører videregående skole eller universitet, blir opp til klyngene å beskrive og håndtere.

Spørsmål: Er det noen kriterier i forbindelse med marked (hvor er kundene dine)?
Svar: Vil måtte berøres i kriteriet om klyngens posisjon.

Spørsmål:
Mange klynger er med i SFI-søknader. Selv om søknadsbehandlingen ikke er ferdig med hensyn til SFI, bør man likevel skrive i GCE-søknaden at man deltar i SFI-søknadene?
Svar: Ja

Spørsmål: Er det tema i det hele tatt at man gjennom NCE har etablert nye nettverk (for eksempel forskernettverk) som ligger utenfor selv klyngen?
Svar: Det er viktig at man ser effektene av klynger og nettverk.

Spørsmål: Hvordan forholde seg til/hvordan blir koblingen til andre, nærliggende nettverk (for eksempel til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og ulike bransjeforeninger)?
Svar: Det er viktig å vise at man evner å hente inn omkringliggende ressurser – uten at disse nødvendigvis er en del av klyngen.

Spørsmål: Hva med kvantitet versus kvalitet?
Svar: Størst er ikke nødvendigvis best. Gratispassasjerer er en stadig tilbakevendende problemstilling – og det er ikke ønskelig. Kommittment og deltakelse er helt sentralt i klyngearbeid. Finansieringsplanen vil avsløre om det er kommittment eller ikke.

Spørsmål: I hvilken grad blir kulturdimensjonen (her ment som samarbeidskulturen) vurdert?
Svar: Dette viser hen til kriterium 2 der tillittsbase, klyngeidentitet, erfaring fra/av samarbeid er sentralt.

Spørsmål: Vil det legges vekt på at klyngen ønsker å bli nasjonalt omfattende?
Svar: Nasjonale klynger er vel/nok ikke det vi jobber med i klyngeprogrammet. Likevel ser man gjerne at det jobbes komplementært mot andre miljø/ klynger.

Spørsmål: Hva er egentlig god klyngedynamikk? Hvordan beskrive det?
Svar: Her viser man til hvordan samarbeid utspiller seg som forsterkende prosesser. Vises i praksis ved at det ikke bare er fasilitatorer som bidrar og jobber på vegne av klyngen, men at mange deltar og får prosjektlederansvar. Samarbeidet genererer nye prosjekt og prosjektteam.

Spørsmål: Betyr det internasjonale potensialet noe? Eller er det bare dagens tilstand som vektlegges?
Svar: Kriterium 3 viser til dette. Behov for radikale fornyelser, betydelige omstillinger er like viktig som det – umiddelbare - økonomiske verdiskapingspotensialet.

Spørsmål: Vil det faktisk bli utøvd en praksis med både opprykk og NEDRYKK i programmet og hvordan blir dette håndtert?
Svar: Utlysningen gjelder nye prosjekter i programmet. Det er sannsynlig at noen Arena- og NCE prosjekter vil søke om å bli opptatt i et høyere programnivå. Nedrykk i nivå omfattes ikke av denne utlysningen.

Spørsmål: Vil det bli mulighet for å søke om GCE prosjekter i 2015 og 2016?
Svar: Utlysningen gjelder nye prosjekter i 2014. Hva som faktisk skjer i 2015 og 2016 kan vi ikke svare på nå.

Spørsmål: Offentliggjøres ekspertpanelet?
Svar: Ja, etter at søknadsprosessen er ferdig og Programrådet har fattet sin beslutning den 19. juni. Dvs. at en følger Forskingsrådets praksis på dette området.

Spørsmål: Hva er forskjellen på vertikale og horisontale relasjoner i klyngesammenheng?
Svar: Vertikale relasjoner: Bedrifter på ulikt nivå i verdikjeden. F.eks. underleverandør – leverandør - kunde Horisontale relasjoner: Bedrifter på samme nivå i verdikjeden. F.eks. to bedrifter som har like produkter som konkurrer på samme marked eller to bedrifter som har komplimentære produkter som leveres i samme marked. I klyngeprosjekter der det viktige hva bedrifter i enten vertikale eller horisontale relasjoner har felles og som kan videreutvikles i klyngeprosjektet.

Spørsmål: Hvilke formkrav gjelder:
Svar: Skrifttype Calibri, størrelse 11, enkel linjeavstand, 2,0 cm marger: venstre, høyre, topp og bunn. Se malene for prosjektskisse og søknad.

Spørsmål:Er det en mal for budsjetter?
Svar: Det er ingen budsjettmal som skal fylles ut. Søker velger selv hvordan budsjettet skal settes opp for å imøtekomme punktene som er omtalt i søknadsmalen punkt 10. Alle søknader inneholder informasjon om bl.a. søkers strategi og aktiviteter jf. bl.a. utvelgelseskriteriene punkt 5 og 6. Søker avgjør detaljeringsgraden på denne informasjonen ut fra hva søker mener er mest hensiktsmessig for sin søknad. Denne informasjonen må kunne gjenkjennes i budsjettene – også budsjetter på grovt nivå.

 

 

Spørsmål og svar

Vi søker arena-nivået. I søknadsmalens punkt 10 framgår det at det skal lages et detaljert budsjett for første driftsår. Det står også at budsjettet skal relateres til programmets satsingsområde A – D, jf. vedlagt budsjettmal.

Hvordan gjør vi det for Arena?

Arena vil i hovedsak ha sine aktiviteter innen innsatssatsområde A det første driftsåret. Det bør derfor lagets et driftsbudsjett for første driftsår som følger budsjettmalens punkt for innsatsområde A.

Må klyngeadministratoren for klyngeprosjektet / selskapet som skal søke om klyngeprosjekt være etablert når en sender inn prosjektskisse og søknad?

Når en sender inn prosjektskissen trenger ikke administratoren / søker være etablert, men det bør skrives kort at dette vil være på plass når søknaden sendes.

Når søknaden sendes må administratoren være etablert. Det er den som er søker om å bli klyngeprosjektet i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

Vi har sendt inn prosjektskisse på nivå NCE. Etter å ha fått prosjekttilbakemeldingen vurderer vi å sende inn søknaden på nivå Arena. Er det OK?

Ja