Ny Drømmeløfts-rapport om bioøkonomien

Økt foredling av råvarer, nye forretningsmodeller, utnyttelse av «nye» råvarer, restråstoff og matavfall og behovet for en mer strategisk koordinering på tvers av politikk-områder. Det er hva den nye Drømmeløfts-rapporten om bioøkonomien legger vekt på.

På noen områder krysser norsk kompetanse globale utfordringer og nye markeder. Gjennom Drømmeløftet er det identifisert seks slike områder, hvorav bioøkonomien er ett.

På noen områder krysser norsk kompetanse globale utfordringer og nye markeder. Gjennom Drømmeløftet er det identifisert seks slike områder, hvorav bioøkonomien er ett.

Foto: Thinkstock

Innovasjon Norge legger nå frem en egen rapport om utfordringer og muligheter innenfor bioøkonomien. Rapporten tar for seg vekst og verdiskaping basert på fornybare biologiske ressurser og favner sentrale verdikjeder knyttet til produksjon av blant annet mat, fôr, klær, materialer, kjemikalier og bioenergi.

Det er gjennom Drømmeløfts-prosessen at Innovasjon Norge fått en rekke innspill fra næringsliv og samfunnsliv om hvor Norge bør gå for å sikre en bærekraftig omstilling av økonomien, etter hvert som olje og gass får mindre betydning for verdiskaping og eksport.

I den nye Drømmeløfts-rapporten argumenteres det blant annet for:

  • Økt fokus på verdiskaping høyere opp i verdikjedene. I dag  er området preget av produksjon og eksport av råvarer.
  • Økt fokus på samarbeid på tvers av teknologier, bransjer, policy-områder, virkemiddelaktører og departementer.
  • Økt fokus på forskning og innovasjon for utvikling av nye lønnsomme forretningsmodeller basert på mer foredling og helhetlig utnyttelse av bioressurser.
  • Nye tiltak for å sikre tilgang på risikokapital.
  • At det offentlige bør stimulere etterspørselen etter biobaserte produkter gjennom reguleringer eller offentlige innkjøp.ert som olje og gass får mindre betydning for verdiskaping og eksport.

Rapporten følger opp den første bioøkonomi-rapporten fra 2015 og regjeringens nasjonale strategi for bioøkonomien. Sentrale mål i bioøkonomistrategien er behovet for å å øke verdiskaping og sysselsetting i et grønt skifte, å redusere klimagassutslipp og  å sikre en mer effektiv og bærekraftig ressursutnyttelse.