30 millioner kroner til fremtidens havbaserte løsninger

Marine og maritime næringer er viktige for norsk økonomi. For å styrke utviklingen av disse næringene og norsk konkurransekraft, tilbyr vi tilskudd til pilot og demonstrasjon for fremtidens havbaserte løsninger. Denne utlysningen gjelder tilskudd for tilsammen 30 millioner kroner.

/link/50e94717579a4b4da2419e9e4772d0b8.aspx
Foto: Thinkstock

Innovasjon Norge  lyser ut 30 millioner kroner til pilotering og demonstrasjon av ny teknologi, systemer og prosesser. Utlysningen retter seg mot bedrifter i maritim og marin næring, inkludert sjømatnæringen. Regjeringen bevilget penger til satsingen i 2018-budsjettet.  

- Norsk marin og maritime næringerhar et stort potensiale. Denne utlysningen skal stimulere til pilotering og demonstrasjon flere spennende prosjektersom vil være med å styrke havnasjonen Norge, sier Inger Solberg, divisjonsdirektør for bærekraft i Innovasjon Norge. 

Fra ide til marked 
Innovasjon Norge har gjennom Miljøteknologi ordningen i 2017 bevilget 213 millioner kroner til pilotering og demonstrasjon i marine og maritim næring. 

- I mange tilfeller skjer dette som en kombinasjon med tilskudd og lån, ettersom prosjektene er store. Det å kunne kombinere tilskudd med lån og annen kapital er en forutsetning for å lykkes med hele løpet, fra ide til marked, sier Solberg.  

Et stort behov 
"Det er et stort behov for å støtte bedrifter i arbeidet med å teste ut avansert og kostbar teknologi før den settes inn i storskalaproduksjon. Den nye "havpilot"-ordningen er et viktig bidrag til dette innenfor marine og maritime næringer. Ordningen styrker muligheten til å ta forskningsbaserte løsninger til markedet og er dermed en viktig utvidelse av havteknologisatsingen som Forskningsrådet etablerte i 2016, sier divisjonsdirektør Fridtjof Unander i Forskningsrådet. " 

Denne utlysningen er utarbeidet i samarbeid med Forskningsrådet, som også vil delta i det videre arbeidet. Det er Innovasjon Norge som behandler søknadene. Alle søknader vil bli vurdert av Innovasjon Norge og av et fagpanel.