Årsrapport 2013

I 2014 feirer Innovasjon Norge ti år. Ettersom dette er et jubileumsår for oss er det hyggelig å kunne presentere gode resultater av vårt arbeid i den perioden vi ser tilbake på.

I årsrapporten viser vi resultater i tråd med våre mål.

I årsrapporten viser vi resultater i tråd med våre mål.

I denne årsrapporten skal vi for første gang vise resultater i tråd med våre nye mål; flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer.

Resultatene gir en tydelig indikasjon på at Innovasjon Norge sammen med våre kunder og samarbeidspartnere utløser bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet.

Våre kunder lykkes, derfor lykkes innovasjon Norge

Innovasjon Norge skal komplettere markedet og bidra med risikoavlastning og rådgivning der vi kan gjøre en forskjell. SSB og NILF har systematisk sammenliknet regnskapstallene til våre kunder med en kontrollgruppe av like bedrifter som ikke har jobbet sammen med Innovasjon Norge.

I årsrapporten viser vi at bedrifter som har benyttet Innovasjon Norges tjenester, har målbart høyere vekst i omsetning, lønnsomhet og produktivitet enn kontrollgruppen. Også gründerne vokser og overlever i større grad enn nyetablerte bedrifter som ikke har fått bistand fra Innovasjon Norge i den tidlige fasen av sin utvikling. Vår ekstrainnsats rettet mot næringslivet i distriktene utløser også økt vekst i sysselsetting og verdiskaping, og i noen grad omsetningsvekst.

Dette er gledelig, og bekrefter det kundene selv svarer når vi spør om de gjør det bedre økonomisk som følge av utviklingsprosjekt og om samarbeidet med Innovasjon Norge var avgjørende for å sette i gang.

Fremsynt næringspolitikk

Næringsutvikling er et langsiktig arbeid hvor det er summen av de mange små og store tiltakene i hver enkelt bedrift over tid som gir framgang og ruster norsk næringsliv for fremtiden.

Norge har mye å forsvare med en nasjonalinntekt per innbygger i verdenstoppen og markert høyere enn det våre nærmeste naboland har. Mye må gjøres riktig fremover.

Norges sterke eksponering for petroleumsrelaterte næringer gjør oss imidlertid sårbare. Når petroleumsinvesteringene ikke lenger vokser, men avtar, vil dette også smitte over på industriens investeringer. Norges Banks investeringsprognoser viser at industrien allerede planlegger mindre investeringer, noe som illustrerer hvor sårbar norsk økonomi er.

Stilt overfor sårbarhet blir en differensiering av økonomien viktig. Vi trenger flere bein å stå på. Det krever innovasjon og nytenking. Innovasjonsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB) viser imidlertid at vi innoverer mindre, nå som vi burde innovere mer.

Dette er bakgrunnen for at vi i Innovasjon Norge blant annet har prioritert internasjonalisering og innovasjon med internasjonalt potensial i 2013 og videre inn i 2014. Utviklingen av et høyere nivå i vårt klyngearbeid er også et uttrykk for at vi må satse på de beste miljøene i Norge skal vi få flere gode gründere og vekstkraftige bedrifter.

Bedre styring med fokus på resultater

Bedre kunnskap om resultater og effekter for våre kunder, er nøkkelen for å forstå hvilke verdier Innovasjon Norge skaper for fellesskapet. På sikt vil det nye styringssystemet også gi mye ny kunnskap om sammenhengen mellom innsats og resultat. Den innsikten skal vi bruke til å gjøre mer av det som virker best.

Direktoratet for Økonomistyring(DFØ) valgte å gi Bedre Stat-prisen 2014 til Nærings- og fiskeridepartementet. Juryens begrunnelse for tildelingen var blant annet: «Utviklingen av et nytt system for mål- og resultatstyring av Innovasjon Norge er et godt eksempel på hvordan man kan komme frem til mål som gir reell styringsmessig verdi, og viser at det er mulig å endre fokus i styringen fra detaljer og aktiviteter til verdien virksomheten bidrar med i samfunnet.»

Innovasjon Norge er stolte av resultatene, samtidig som vi er ydmyke for at denne første målingen på langt nær gir oss alle svarene. Vi har allerede fått en mengde nye data om vår virksomhet og våre kunder som vi ennå ikke har rukket å analysere og ta lærdom av. Det er en krevende oppgave som vi tar fatt på med glede. Vel vitende om at ikke alt som er viktig kan måles, og at det som virket i går, ikke nødvendigvis er treffsikkert fremover.

I vår daglige kontakt med norsk næringsliv ute og hjemme, får våre kunderådgivere tilbakemeldinger om nye behov og kvaliteten på våre tjenester. Vår styrke skal være å kombinere kunnskap om effekten av tidligere innsats, med innsikt om utviklingen i norsk økonomi og næringslivets behov fremover.

Fra innsikt til handling

De største gevinstene av nytt mål og resultatstyringssystem (MRS) kommer først når vi bruker det vi har lært, til å videreutvikle selskapet, tjenestene våre og måten vi jobber på. Ikke minst må vi våge å ta vanskelige valg; Gjøre mer av det som virker. Avslutte aktiviteter som ikke gir forventede resultater.

Topp motiverte medarbeidere med relevant kompetanse og tilfredse kunder er våre viktigste ressurser i den utviklingen vi er midt inne i. Universums målinger av arbeidsgiveres attraktivitet blant studenter og yngre arbeidstakere rangerer Innovasjon Norge helt i toppsjiktet. Kundenes tilbakemeldinger i 2013 er jevnt over gode. I snitt sier 84 prosent av våre kunder at de er fornøyd eller svært fornøyd med våre leveranser.

Innovasjon Norge har aldri hatt bedre forutsetninger enn nå for å konsentrere innsatsen om de oppgavene som gir høy måloppnåelse.

I jubileumsåret 2014 kan vi se tilbake på en periode der vi har gitt viktige bidrag til å utløse bedrifts og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling. Målet er at vi ved neste jubileum kan vise til resultater som er enda bedre.