Innovasjon Norges regelverk vedrørende gaver

Det følger av Innovasjon Norges etiske retningslinjer og antikorrupsjonspolicy at ansatte og andre som utfører tjeneste for selskapet i utgangspunktet ikke kan motta gaver eller andre begunstigelser i forbindelse med sitt arbeid eller tjeneste. Formålet med reglene er blant annet å forebygge korrupsjon og hindre at det oppstår spørsmål rundt habilitet.

Forbudet mot å motta gaver har visse begrensede unntak, men regelverket åpner ikke for at våre ansatte kan motta gaver i forbindelse med høytidene. Våre ansatte kan heller ikke delta på julebord, julelunsjer eller andre arrangementer/tilstelninger som ikke har noen klar forretningsmessig begrunnelse.

***

Innovation Norway’s regulations regarding gifts

It follows from Innovation Norway's ethical guidelines and anti-corruption policy that employees and others performing a service for the company in principle cannot receive gifts or other benefits in relation to their work or service. The purpose of the rules is to inter alia prevent corruption and to hinder that our impartiality can be questioned.

The prohibition against receiving gifts has certain limited exceptions, but the regulations do not allow our employees to receive gifts in relation to the holidays. Furthermore, our employees cannot participate on Christmas parties (“julebord”), Christmas lunches or other arrangements/social events which do not have a clear business purpose.