Vi gir lokale ideer globale muligheter

Innovasjon Norge supplerer tilbudet i det private kapitalmarkedet og bidrar til å realisere næringslivsprosjekter som ellers ikke ville blitt gjennomført.

Innovasjon Norge bidrar også til å realisere verdiskapende næringsutvikling og har som hovedmål å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling og utløse ulike regioners næringsmessige muligheter.

Vår visjon er å gi lokale ideer globale muligheter.

Det gjør vi gjennom å levere finansieringstjenester, rådgiving, kompetansetjenester, nettverks- og profileringstjenester. 

Over 40 oppdragsgivere

Innenfor finansieringsvirksomheten har Innovasjon Norge til disposisjon for utviklingsprosjekter i næringslivet årlig vel to milliarder kroner i tilskuddsmidler. I tillegg ytes nye lån i størrelsesorden tre milliarder kroner i året.
 
Innovasjon Norge har ulike oppdrag fra syv departement, alle fylkeskommunene og alle fylkesmennene; i sum over 40 oppdragsgivere. De oppdragene vi har fått fra bevilgende myndigheter, er mer sammensatt enn mange er klar over. Våre oppdrag kan deles i følgende hovedinnretninger:        

 • Et innovasjonsoppdrag, ved å medvirke til realisering av innovative prosjekter med vekstpotensial
 • Et internasjonaliseringsoppdrag, ved å stimulere til og bistå næringslivet med internasjonalisering av virksomheten
 • Et distriktsoppdrag, ved å medvirke til utvikling over hele landet basert på regionale forutsetninger og med særskilte muligheter for å bidra i distriktene
 • Et landbruksoppdrag, ved at vi med midler fra jordbruksavtalen, skal bidra til modernisering og utvikling i landbruket.
 • Et sjømatoppdrag, rettet mot å bidra til utvikling og økt verdiskaping innen marin sektor
 • Et profileringsoppdrag, spesielt rettet mot profilering av Norge som reisemål
 • Et oppdrag knyttet til Norges bidrag til EU-land i henhold til EØS-avtalen

Det følger av disse oppdragene at midlene vi får til disposisjon skal innrettes i bestemte retninger, og vi står dermed ikke fritt i disponeringen av midlene.
 
Ulikheten i oppdragene innebærer naturlig nok også ulikheter i de kriterier som gjelder for vår medvirkning. Eksempelvis blir det innenfor landbruksoppdraget normalt ikke vektlagt i hvilken grad prosjektet har et internasjonalt potensial. 

Tilgjengelige midler

Det er politiske føringer på hvordan tilskuddsmidler skal brukes, som dels går på geografi (jf. distriktsoppdraget ovenfor), på sektor (jf. landbruk-, sjømat- og reiselivsoppdraget nevnt ovenfor) og dels på innretning (jf. innovasjons- og internasjonaliseringsoppdraget nevnt ovenfor).
 
De områdene som ut fra dette er særlig prioritert for tilskudd er:

 • Miljøteknologiprosjekter, med produktutvikling av og bygging av demo-/pilot-prosjekter (cirka 250 millioner kroner)
 • Forsknings- og utviklingsprosjekter som skjer i samarbeid mellom en utviklingsbedrift og en krevende kunde (kalt offentlige eller industrielle forsknings- og utviklingskontrakter, cirka 300 millioner kroner)
 • Tilskudd i distriktsutviklingsområder (cirka 600 millioner kroner)
 • Tilskudd til landbruket, tilgjengeliggjort som en del av jordbruksavtalen (i størrelsesorden 700 millioner kroner)
 • Tilskudd knyttet til profilering av Norge som reisemål, i regi av Innovasjon Norge (i størrelsesorden 250 millioner kroner) og med økonomisk deltakelse fra næringen i tillegg
 • Tilskudd til nettverksprosjekter (samarbeid mellom næringsliv og kunnskapsmiljøer) og ulike andre programmer som Innovasjon Norge driver

Det er i tillegg gjennom EØS-avtalen fastlagt grenser for hva og i hvilket omfang det kan ytes tilskudd til for å utvikle nytt eller eksisterende næringsliv, som både Innovasjon Norge og de enkelte bedriftene må forholde seg til. Disse reglene fastlegger blant annet. også at det kan ytes mer støtte til små enn til store bedrifter og det kan ytes mer støtte til prosjekter i distriktene enn til prosjekter i sentrale områder. 

Generelle kriterier for tilskudd

Hensikten med tilskudd er å bidra til gjennomføring av prosjekter som ellers ikke ville blitt gjennomført. Dette oppnås ved at tilskuddet gjør at risikoen for bedriften eller investor blir redusert og lønnsomheten forbedret. Aktuelle generelle kriterier er:

 • Det følger av hovedmålet for Innovasjon Norge, at prosjektene og bedriftene som støttes skal antas å være både samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk lønnsomme. Vi ser etter antatt varig lønnsomhet
 • Økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn skal være ivaretatt (gjennomføringsevne og bærekraft)
 • Videre forutsettes det at prosjektene som støttes bidrar til verdiskaping i Norge. Det skal altså både være forventing om (økt) verdiskaping og at virksomheten bidrar til dette i Norge.
 • Støttemottaker skal være norskregistrert foretak eller person(er) registrert bosatt i Norge
 • Tilskuddet skal brukes til prosjekter med høy risiko og ditto verdiskapingspotensial med sikte på både å dele risiko med investor/bedrift og virke utløsende på gjennomføringen av prosjektet.
 • Tilskudd vil i seg selv kunne virke konkurransevridende, men tilskuddet skal ikke virke uheldig konkurransevridende