Innovasjon Norge mot 2020, strategi 2016 – 2020

Innovasjon Norge skal fylle rollen som statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i rask endringstakt. Innovasjon Norge som selskap er selv i omstilling og gjennomgår nå et omfattende endringsarbeid for å sikre relevans for omstillingen vi står i. I 2015 reviderte hovedstyret selskapets strategi for perioden 2016-2020.

Den reviderte strategien har til formål å øke Innovasjon Norges muligheter til å realisere de tre delmålene som er definert av eierne: flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative klynger og næringsmiljøer. Drømmeløftets budskap om omstilling, utfordringer og muligheter har også ligget til grunn for utarbeidelsen av den reviderte strategien.


Innovasjon Norges strategiske budskap 2016-2020

Gitt behovet for økt eksport som er beskrevet i denne rapporten, mener Innovasjon Norge at selskapet må satse mer på områder der norsk næringsliv har relevant kompetanse og internasjonale konkurransefortrinn. Dette gjelder både for mulighetsområder, markeder, teknologier og kompetanseområder, på tvers av bransjer og innfor ulike former for
innovasjon.

Det skal Innovasjon Norge gjøre ved å koble nye markedsbehov, forretningsmodeller og disruptive teknologier med områder og næringer hvor norsk næringsliv kan ta en ledende posisjon.

Innovasjon Norges innsats må ses i sammenheng med resten av innovasjonspolitikken og hva de andre virkemiddelaktørene og Utenriksdepartementets uteapparat gjør på dette området. Det er spesielt viktig å få til en god kobling mellom forskningsinnsatsen i regi av Forskningsrådet og innovasjon og eksportsatsingene i regi av Innovasjon Norge.
Innovasjon Norge satt opp seks overordnede strategiske budskap for arbeidet frem mot 2020. Disse prioriteringene er forankret i selskapets formål, samfunnsoppdrag og eiermål, og reflekterer også det som er lært gjennom Drømmeløftet.

 

Innovasjon Norges strategiske budskap

+ 1. Vi skal prioritere områder hvor Norge har internasjonale konkurransefortrinn

+ 2. Vi skal prioritere utfordrerne og nye globale vekstbedrifter

+ 3. Vi skal styrke entreprenørskapskultur og samarbeid for å skape framtidens jobber

+ 4. Vi skal utvikle et sterk nasjonalt budskap (merkevare) for økt konkurransekraft

+ 5. Vi skal utløse verdiskaping basert på regionale fortrinn

+ 6. Vi skal gi råd og kunnskapsgrunnlag om fremtidsrettet innovasjons- og næringspolitikk

 

Innovasjons Norges interne utviklingsprogrammer mot 2020

For å implementere den reviderte strategien og realisere mange av de målene som er
presentert i denne rapporten har styret i Innovasjon Norge vedtatt fem
utviklingsprogrammer i perioden 2016 til 2020:

  • Digitaliseringsprogram. For å forbedre formåls- og kostnadseffektivitet gjennom digitalisering.
  • Bærekraftsprogram. For å implementere bærekraft som bærende verdi i alt vi gjør.
  • Merkevaren Norge-program. For å styrke norsk konkurransekraft gjennom å utvikle en nasjonal merkevare.
  • Innovasjonspolitisk program. For å videreutvikle innovasjonspolitiske analyser og rådgivning og utvikle en innovasjonspolitisk tenketank.
  • Ledelse, kompetanse- og kulturprogram. For å øke medarbeiderengasjement, samarbeid og delingskultur i hele Innovasjon Norges globale og nasjonale nettverk.

Til sammen skal disse være med på å gjøre Innovasjon Norge til en god hjelper for norsk
industri- og næringsliv i den omstillingsprosessen vi nå står overfor.