Våre oppdrag

Innovasjon Norge har flere oppdragsgivere og mange ulike oppdrag. Felles for alle våre oppdrag er at vi skal bidra til langsiktig og bærekraftig verdiskaping og næringsutvikling i Norge. 

/link/e1288928c798448ab0a9302b96aa2517.aspx?epslanguage=no
Foto: Ketil Jacobsen

Innovasjon Norge har over 40 oppdragsgivere syv departementer, fylkeskommunene og fylkesmennene.

  • Nærings- og fiskeridepartementet
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Landbruks- og matdepartementet
  • Utenriksdepartementet
  • Klima- og miljødepartementet
  • Kunnskapsdepartementet
  • Kulturdepartementet

Alle oppdragene er rettet mot bedrifter, og krever kompetanse innen forretningsutvikling. Fordi dette er gjennomgående for all vår virksomhet, kan vi utnytte den samme typen kompetanse i alt vi gjør. Det gjør også at vi effektivt kan utnytte de ulike ordningene våre overfor et bredt spekter av kunder. Det er kun tre land vi kjenner i verden hvor det offentliges tilbud til næringslivet er organisert på denne måten (Irland, New Zealand og Norge). Alle tre er små land med et lite hjemmemarked. Mange oppdrag i ett hus gir synergier for Norge og for kundene.

Kunnskap på tvers 

Innovasjon Norge leverer tjenester til kunder i ulike bransjer i ulike faser og med ulike ambisjoner. Det betyr at vi kan bruke vår kunnskap om hva som skal til for å lykkes med innovasjon, markedsutvikling og lønnsom vekst i én bransje over til kunder i andre bransjer. Innovasjon Norge er en sentral samarbeidspartner for næringslivet. De fleste av våre tjenester er tilgjengelig i hele landet, men noen er rettet mot bestemte regioner, sektorer eller konkrete samfunnsutfordringer, som for eksempel miljøteknologi.  

Distriktsbedrifter i verdensklasse og særskilte utfordringer 

Mye av eksporten fra Norge skjer fra distriktene. Vi har verdensledende bedrifter og klynger langt mot nord med stort potensial for økt verdiskaping, på det ytterste nes og innerst i en fjord. Dette synes også i bevilgningene fra Innovasjon Norge. I 2014 gikk om lag 900 millioner kroner til å støtte svært innovative prosjekter og bedrifter i distriktene innen sektorer som blant annet olje og gass, sjømat og maritim sektor.

Samtidig har distriktene ekstrautfordringer knyttet til store avstander, mangel på kompetent arbeidskraft og tilgang på kapital. Derfor har Innovasjon Norge også et særoppdrag i distriktene. Distriktsoppdraget utgjorde cirka ti prosent av de rundt seks milliarder kronene vi bidro med til næringslivet i 2014.

Biprodukter fra treindustrien som  kutterspon kan gi opphav til ulikeandre høyverdige produkter.De første flyene har allerede testet biobasert flydrivstoff.

Biprodukter fra treindustrien som  kutterspon kan gi opphav til ulikeandre høyverdige produkter.De første flyene har allerede testet biobasert flydrivstoff.

Foto: Shutterstock

Fra landbruk til bioøkonomi

Landbruk er et eget oppdrag og en stor og viktig sektor for Innovasjon Norge. Innsatsen skal både bidra til utvikling av det tradisjonelle landbruket og til alternativ næringsutvikling. Et innovativt og omstillingsdyktig landbruk er viktig for å sikre tilgang til mat og for å utvikle næringer basert på gårdens ressurser. Landbruket har hatt en høy produktivitetsvekst de siste ti årene sammenliknet med andre næringer. Innovasjon Norge muliggjør raskere omstilling i landbruket, og kobler landbruket til kunnskap om lønnsom forretningsutvikling fra andre konkurranse-utsatte næringer. Et eksempel her er skognæringen. I 2014 har Innovasjon Norge og Norges forskningsråd administrert skognæringens egen strategiprosess SKOG22 gjennom tett oppfølging med alle deler av næringen. Innovasjon Norge vil fremover bidra til å realisere denne strategien.

Landbruksoppdraget utgjorde cirka 30 prosent av det totale tilsagnsbeløpet i 2014. Norge har stor landbruksfaglig kompetanse og derfor konkurransefortrinn og forutsetninger som gir grunnlag for ny vekst innen for matproduksjon og bioøkonomi.

Havrommet gir muligheter. Norge har vært foregangsnasjon innen sjøfart, fiskeri og havbruk, offshore olje og gass. Framover gir havrommet mange nye næringsmuligheter og rom for teknologioverføring.

Havrommet gir muligheter. Norge har vært foregangsnasjon innen sjøfart, fiskeri og havbruk, offshore olje og gass. Framover gir havrommet mange nye næringsmuligheter og rom for teknologioverføring.

Foto: Heidi Widerøe / Morten Brun

Norge som merkevare

/PageFiles/612312/nordlys.png
Foto: Gaute Bruvik/Innovasjon Norge
Innovasjon Norge har også et særoppdrag knyttet til å synliggjøre Norge som merkevare for utenlandsk næringsliv, investorer, utenlandske turister, og få norske produkter ut til det internasjonale markedet. Vi bidrar også til å åpne dører og fremme norsk næringsliv internasjonalt gjennom delegasjonsreiser, messer og andre offentlige oppdrag. Ved å synliggjøre merkevaren Norge i viktige utemarkeder, styrker vi norsk næringslivs internasjonale konkurranseevne. Arbeidet med merkevaren Norge utgjør i dag en beskjeden del av våre samlede oppdrag, men potensialet er betydelig. Vår oppgave er også å markedsføre Norge som mer enn bare et reisemål. 

Vi er der bedriftene er 

Bedrifter som vil vokse må i dag tenke internasjonalisering. For Innovasjon Norge er det viktig å være der kundene er, og vi skal også være tilstede i kundenes markeder. Derfor har vi kontorer i alle landets fylker og er tilstede i 36 land. Det gjør også at vi kan følge en bedrift fra den spede begynnelsen lokalt til lanseringen av produktene i internasjonale markeder.

Våre kontorer i utlandet gir innsikt i markedet og forretningskulturen i ulike land, og fungerer som døråpnere og nettverksbyggere mellom norsk næringsliv og utenlandske aktører. Kundenærhet er og vil fortsatt være av stor betydning for den videre utviklingen av Innovasjon Norge.

Vi skal ikke bistå alle, men der vi bidrar gjør vi en forskjell  

Ingen har krav på å få sitt prosjekt finansiert av Innovasjon Norge. Vi skal ikke hjelpe alle, men der vi bidrar skal vi gjøre en forskjell. Når vi vurderer prosjekter og kunder, vurderes både lønnsomhet, bærekraft og potensialet for økt verdiskaping. Vi har et langsiktig perspektiv, og vi stiller klare krav til dem som vil være kunder hos oss.

Innovasjon Norge støtter ikke løpende drift, men innovasjonsprosjekter med høy risiko. Dristig innovasjon og høy omstillingstakt er viktig for samfunnet. Vi deler risiko med bedriftseiere, investorer og banker. Det gjør at våre kunder gjennomfører innovasjonsprosjekter som ellers ikke ville blitt noe av, at prosjektene blir store nok eller gjennomføres raskt nok til at kunden lykkes i markedet.