Våre oppdrag

Innovasjon Norge har flere oppdragsgivere og mange ulike oppdrag. Felles for alle våre oppdrag er at vi skal bidra til langsiktig og bærekraftig verdiskaping og næringsutvikling i Norge. 

/link/e1288928c798448ab0a9302b96aa2517.aspx?epslanguage=no
Foto: Ketil Jacobsen

Innovasjon Norges hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling og ulike regioners næringsmessige muligheter. Våre delmål er å utvikle:

 • Flere gode gründere
 • Flere vekstkraftige bedrifter
 • Flere innovative næringsmiljøer

Innovasjon Norge mottar årlig mer enn 40 oppdragsbrev fra åtte departementer, fylkeskommuner og fylkesmenn.

 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Samferdselsdepartementet

Oppdragsbrevene gir en oversikt over hvor mye Stortinget,  og fylkeskommunene og fylkesmennene  har bevilget til Innovasjon Norge.  Brevene gir også oversikt over hvilke forventninger de ulike oppdragsgiverne har til Innovasjon Norge, nye satsinger og eventuelle endringer i våre programmer og tjenester. 

Innovasjon Norge har mange oppdragsgivere, men felles for oppdragene er at vi skal bidra til langsiktig og bærekraftig verdiskaping i Norge, både økonomisk, sosialt og miljømessig.

Våre faste hovedoppdrag er følgene:

 • Innovasjons- og internasjonaliseringsoppdraget, hovedsakelig finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet
 • Oppdraget for distrikts- og regionalutvikling, finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Landbruksoppdraget, finansiert av Landbruks- og matdepartementet

I tillegg har vi et bankoppdrag som ikke belaster statsbudsjettet, men som gir mulighet til langsiktig lånefinansiering av investeringer i norsk næringsliv. Innovasjon Norge er «en statlig bro i kapitalmarkedet». Bankoppdraget er gitt av Nærings- og fiskeridepartementet begrunnet i markedssvikt i kapitalmarkedet for investeringer med lang levetid i hele næringslivet, samt noen politiske målsetninger knyttet til utvikling av landbruket, fiskerinæringen og distriktene.  

Innovasjon Norge har også betydelige oppdrag knyttet til profilering av norsk reiseliv, og oppdrag knyttet til privat sektors bidrag til humanitær innovasjon og respons, næringsutvikling i utviklingsmarkeder, samt store oppgaver knyttet til EØS-finansieringsordningene, eksportbistand til nødhjelpsmarkedet (NOREPS) og EØS-midlene.

Kompetanse innen forretningsutvikling, teknologi- og markedsmuligheter kreves på tvers av alle oppdragene for å nå målene. Denne kompetansen, sammen med vår regionale tilstedeværelse, både i Norge og utlandet, gir Innovasjon Norge en unik posisjon til å være utslagsgivende for økt produktivitet og verdiskaping i næringslivet.

Vårt fremtidige velferdsnivå avhenger av vår evne til omstilling. Norge er kjent for høy kvalitet på teknologi og produkter, men vi er ikke like gode på å skape vekst  og arbeidsplasser. Gjennom våre virkemidler og programmer skal vi bidra til at innovative løsninger når markedet ved at den drives fram av ny forskning og et unikt samspill med krevende kunder i privat og offentlig sektor.