• EN
 • Logg inn
 • Bærekraftsertifisering for opplevelsesnæringene i Hedmark

  Dine kunder blir i økende grad opptatt av bedriftenes miljøavtrykk. La bærekraftsertifisering bli et konkurransefortrinn, og søk Innovasjon Norge Hedmark om refusjon av eksterne kostnader. Vi tilbyr finansiering av inntil 50% av dine eksterne kostnader, begrenset oppad til 30 000 kroner. Støtte tildeles så lenge vi har midler i orden - første mann til mølla!

  Hvem omfattes av ordningen?

  Kommersielle aktører innen opplevelsesnæringene i Hedmark. Det vil si besøksmål, overnatting, servering, attraksjoner og aktiviteter. Vi gjør oppmerksom på at ordningen kun gjelder bedrifter i Hedmark fylke.

  Hvem omfattes ikke av ordningen?

  Ikke-kommersielle aktører kan ikke søke om midler. Destinasjonsselskaper som ønsker å sertifisere seg som bærekraftig destinasjon kan ikke søke.

  Hva kan støttes?

  Sertifiseringsordning av bedriften inkludert kostnader til konsulent. Dersom bedriften har tilgang til egen godkjent konsulent innenfor sertifiseringsordningene gjennom kjedetilknytning eller lignende regnes kostnadene som eksterne.

  Egne timer inngår ikke i kostnadene, ei heller medlemskontingent og tilsvarende driftskostnader hos valgt ordning. Merverdiavgift kan ikke inngå i kostnadene.

  Miljøsertifisering som støttes må skje gjennom følgende ordninger:  Miljøfyrtårn, Norsk økoturismesertifisering, Svanen eller ISO14001.

  Maksimal støttesats

  Inntil 50% av eksterne kostnader til sertifiseringen refunderes. Støtten er begrenset oppad til 50 000 kroner og utbetales etterskuddsvis. Sertifiseringen må være gjennomført og dokumentert før det søkes Innovasjon Norge om refusjon.

  Hvordan få støtten?

  Søknad sendes elektronisk til Innovasjon Norge Hedmark.

  Støtten gis som bagatellmessig støtte og bedrifter som har mottatt slik støtte de siste 3 år må hensyn ta dette. I henhold til EØS-regelverket er det et maksimalt støttetak på 200 000 euro over tre regnskapsår per foretak/konsern.

  Ordningen gjelder fra 1. september 2014 og så lenge det er midler i ordningen.

  Søknadsskjema vedlagt dokumentasjon for gjennet nedenfor sendes på e-post til Mari Pandum i Innovasjon Norge Innlandet.