Grunnlaget for forvaltning av IBU-midlane

Her finn du grunnlaget som midla til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBUmidler) i Rogaland vert forvalta og tildelt ut frå.

Forskrift om invistering- og bedriftsutvikling i landbruket

Stortingsmelding om landbruk og mat: Velkommen til bords

Stortingsmelding nr 9.

Handlingsprogram 2012-2013: Regionale planer for næringsutvikling, energi og klima

Utfordringane og mulighetene i landbruket er anleis i Rogaland enn i Oppland og Troms. 
Handlingsprogrammet  er førande for Rogland Fylkeskommune, Innovasjon Norge Rogaland, Fylkesmannen i Rogaland, kommunane og andre utvelde aktørar desse to åra.

Oppdragsbrev 2015 frå Fylkesmannen til Innovasjon Norge Rogaland

Dette er Fylkesmannen i Rogaland sitt oppdragsbrev til Innovasjon Norge Rogaland for 2015. Det vert lagt føringar for korleis Investering og bedriftsutviklings-midlane (IBU) skal nyttast i fylket.

Retningslinjer for prioritering av midlar til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midler) for Innovasjon Norge Rogaland 2015

Forskrifta for investering og bedriftsutviklings-midlane (IBU)set dei ytre rammene for bruk av IBU-midlane. Retningslinjene supplerer forskrifta i høve til spesifikke prioriteringar i Rogaland når det gjeld utmåling, beløpsstorleikar samt saksbehandling og vurderingar for søknader om IBU-midlar. 

Kriteriedokument til spesielle satsingsområder i
Rogaland:

IBU-tilskot til etablering og vidareutvikling av frukthagar i Rogaland

Det skal produserast meir mat i Rogaland i åra framover og auka fruktproduksjon er ein av strategiane for å få til dette. Auka fruktproduksjon krev fire hovudingrediensar; menneskjer, areal, kapital og marknadar.
Les meir om kriteriene her.

Etablerarstipend IBU til juletresatsing i Rogaland

Juletresatsinga i Rogaland er i ferd med a feste seg som ei sikker næring basert på kvalitet og profesjonalitet hos enkeltprodusentar, samt eit aktivt rettleiingsapparat.
Les meir om kriteriene her.

Gå til landbrukssidene