Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • En samlet skog- og trenæring stiller seg bak SKOG22

  Denne uken samlet strategigruppen for SKOG22 seg for første gang. Gruppen består av 17 medlemmer med representanter fra hele den skogbaserte verdikjeden samt en rekke tilhørende FoU- og kompetansemiljøer.

  - Strategigruppen er svært fornøyd med invitasjonen fra Regjeringen om å utvikle en samlet strategi for skog- og trenæringen i Norge. Utvikling av skog- og trenæringen som en fremtidsrettet fornybar industri vil være et viktig bidrag for å løse klimautfordringene, lokalt og globalt, sier Aasmund. Bunkholt, på vegne av strategigruppen. 

  Strategigruppen vil i sitt arbeid fokusere på å utnytte og ta i bruk eksisterende kunnskap og analyser samt best mulig utnytte prosjekter og prosesser som er i gang. Dette gjelder også prosesser i andre verdikjeder og deler av samfunnet, og fra andre land.

  Tiltak for økt verdiskaping

  Skog- og trenæringen investerer selv aktivt i effektivisering og omstilling og har omfattende prosesser i gang for å øke konkurransekraften. Sluttdokumentet fra SKOG22 vil adressere konkrete tiltak som skal bidra til utvikling og omstilling av eksisterende skogbasert næringsliv og ikke minst etablering og utvikling av nye bedrifter og verdikjeder.

  Tiltakene vil være av ulik karakter og vil både være kort- og langsiktige. Det vil være aktuelt med tiltak innen kommunikasjon og omdømme, innovasjon og forskning, kompetanse og rekruttering, samt incentiver og rammebetingelser. Forslag til tiltak vil adresseres mot egen verdikjede, andre verdikjeder/næringer og virkemiddelapparat og myndigheter.

  - Strategigruppen for SKOG22 er enige om at den videre prosessen skal legge et grunnlag for økt utnyttelse av norsk skogsråstoff, en konkurransedyktig norsk skog og trenæring, nye produkter og bedrifter, og økt verdiskaping fra en samlet skog- og trenæring, skriver strategigruppen for SKOG22 i en felleserklæring etter møtet.