Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Foreløpige tilrådninger fra SKOG22

  De foreløpige tilrådningene fra strategigruppen i SKOG22 tar for seg områder som transport og logistikk, skatt og avgifter, miljø og klima samt forskning og innovasjon.

  Regjeringen inviterte høsten 2013 skognæringen til å utvikle en helhetlig nasjonal strategi som skal peke på hvordan skognæringen kan utvikle seg til en bærekraftig og konkurransekraftig næring på kort og lang sikt. Dette omfatter både det næringen selv må gjøre og det myndighetene kan bidra med.

  Arbeidet er i full gang og skal avsluttes i løpet av 2014. I henhold til mandatet for arbeidet skal SKOG22 gi noen "foreløpige tilrådinger" på kort sikt og disse er konkretisert nedenfor.

  Skognæringen opererer i et globalt marked med sterk internasjonal konkurranse – også på hjemmemarkedet. SKOG22 vil som en overordnet prioritering legge vekt på at skognæringens vilkår må være forutsigbare og langsiktige, og at stabil makroøkonomisk politikk er sentralt. Skognæringen satser selv på utvikling og investerer for å sikre langsiktig verdiskaping basert på norsk råstoff.

  For å sikre utvikling av en lønnsom skognæring er det en forutsetning at næringen har konkurransevilkår på linje med andre aktører generelt, og Norden spesielt. Konkurransevilkårene omfatter blant annet områder som industrielle rammebetingelser, transport og logistikk samt skatte- og avgiftsmessige forhold.

  Transport og logistikk

  Transport- og logistikkostnadene både i skogen og fra skogen til markedet, utgjør en betydelig del av totalkostnaden ved produksjon av skogbaserte produkter. Betydelig svakere konkurransevilkår på dette feltet er en av de største kostnadsulempene for den norske skogsektoren på kort sikt.

  SKOG22 mener det må gjennomføres en helhetlig satsing med øremerket finansiering for å redusere skognæringens transportkostnader. På kort sikt peker gruppen på følgende:

  • Tiltak for å utbedre flaskehalser, med tilhørende finansiering må prioriteres for å sikre at vedtaket om innføring av 60 tonn for tømmervogntog og 24 meters vogntoglengde så raskt som mulig kan implementeres på det offentlige vegnettet. Dette vil gi rask effekt på kostnadene.
  • Prøveordningen med modulvogntog må innføres permanent.
  • Forsert satsing på utbygging og utvikling av skogsbilveier, jernbane og kaier er nødvendig.

  Skatt og avgifter

  Skatt og avgifter er viktige industrielle og næringsmessige rammebetingelser. Økt nasjonal videreforedling av skog som råstoff er ønskelig på alle måter og skattemessige forhold kan ha stor innvirkning i denne sammenheng. For å bidra til økt avvirkning bør følgende skattemessige forhold vurderes:

  • Endring av skatteregimet for skogeiere/skogeiendom ved å fjerne gevinstbeskatning ved salg av skogeiendom
  • Innføring av kapitalbeskatning på skoginntekt
  • Åpning for fondsavsetninger for enkeltpersonforetak

  For å sikre videre utvikling av norsk skognæring på kort sikt bør følgende tiltak gjennomføres snarest:

  • Fornyet avtale om el-avgift for industrien i 2014.
  • Utvidelse av avskrivningssatsene på 30% for å gjelde i hele avskrivningsperioden.

  Miljø og klima

  Bærekraft og miljø vil stå sentralt i utviklingen av økonomien framover. Skognæringen og skognæringens produkter kan bidra til en mer bærekraftig utvikling på mange områder både på kort og lang sikt.

  For å ta i bruk de mulighetene som ligger i økt bruk av skog, både for å utvikle norsk industri samt å oppnå miljøfordeler, vil også andre virkemidler være av stor betydning. I den sammenheng vil SKOG22 peke på følgende tiltak:

  • Fornybarhet og livsløpsbetraktninger i bygg må vektlegges i utvikling av nye lover og forskrifter.
  • Øke påbudt innblandingsprosent av biodrivstoff i tradisjonelt drivstoff i henhold til Klimaforliket.

  Forskning og innovasjon

  Økt forsknings- og innovasjonsinnsats er nødvendig for å fremme omstilling og nyskaping som kan styrke konkurransekraften i de skogbaserte næringene. Skognæringen har begrenset kapasitet til å finansiere den forskning og utvikling som skal danne grunnlaget for fremtidens skogbaserte verdi-skaping.

  Det er derfor nødvendig å utvikle virkemidler som treffer godt i forhold til skogsektorens særskilte omstillingsutfordringer. Strategigruppen peker på dette grunnlag på følgende:

  • Det er behov for at det legges til rette for en kraftig næringsrettet forskningssatsing uten krav om brukerfinansiering.
  • SKOG22 støtter Innovasjon Norges forslag om en stor ny satsing på skogsindustri.
  • Taket for skattetrekk på Skattefunn-ordningen bør fjernes.

  Veien videre Strategigruppen presiserer at denne foreløpige tilrådningen kun er et utvalg av prioriterte tiltak, som gruppen mener vil bidra til å bedre konkurransevilkårene for skognæringen.

  Tiltakene sorterer under flere politikkområder, og for verdikjeden er det viktig at myndighetene har en helhetlig tilnærming til dette området. SKOG22 vil i løpet av 2014 gå grundig gjennom skognæringens utfordringer og muligheter.

  Det er først når vi har gjort en slik grundig og helhetlig analyse at SKOG22 kan komme tilbake med helhetlige vurderinger og forslag til konsistente og prioriterte tiltaksforslag. Strategigruppen for SKOG22 legger vekt på at dette arbeidet skal være en åpen prosess.

  Vi vil invitere til innspill fra aktører både innenfor næringen og fra andre miljøer som kan bidra til brede perspektiver på muligheter og løsninger for skognæringen. Vi vil gjennom året søke å belyse hvordan skognæringen kan styrke sin konkurransekraft og bidra til å utvikle en bærekraftig økonomi basert på norske skogressurser.

  Vi vil, når strategigruppen kommer til omforente konklusjoner i løpet av året, spille inn disse til oppdragsgiver når vi ser at det kan være av betydning for pågående budsjettprosesser, lov- og forskriftsrevisjoner eller andre prosesser som legger føringer for skogsektorens rammebetingelser.

  Ved spørsmål henvises til leder i strategigruppen Gunnar Olofsson.