• EN
 • Logg inn
 • FAQ - Ofte stilte spørsmål

  Her får du svar på ofte stilte spørsmål.

  Spørsmål:
  Må det brukes mal for prosjektskissene?
  Svar:
  Ja, bruk prosjektskissemalen som ligger lenket opp nederst på denne nettsiden.

  Spørsmål:
  Skal det brukes søknadsmal for søknad om klyngeprosjekt?
  Svar:
  Ja, det skal brukes egen mal til søknad om klyngeprojekt - prosjektsøknadsmal.
  Prosjektsøknadsmalen blir presentert på informasjonsmøtet 23.01.14 og den blir lagt ut på denne nettsiden. Se tidspunkter for prosjektskisse og søknad i utlysningen, punkt 2.

  Spørsmål:
  Noen klynger har store utfordringer på fagutdanningsnivå – mens GCE-nivået vektlegger kontakter mot universitet og høgskoler: hvordan kan man håndtere dette i GCE?
  Svar:
  Det vil være ulike behov i de ulike klyngene. Om det berører videregående skole eller universitet, blir opp til klyngene å beskrive og håndtere.

  Spørsmål: Er det noen kriterier i forbindelse med marked (hvor er kundene dine)?
  Svar: Vil måtte berøres i kriteriet om klyngens posisjon.

  Spørsmål:
  Mange klynger er med i SFI-søknader. Selv om søknadsbehandlingen ikke er ferdig med hensyn til SFI, bør man likevel skrive i GCE-søknaden at man deltar i SFI-søknadene?
  Svar: Ja

  Spørsmål: Er det tema i det hele tatt at man gjennom NCE har etablert nye nettverk (for eksempel forskernettverk) som ligger utenfor selv klyngen?
  Svar: Det er viktig at man ser effektene av klynger og nettverk.

  Spørsmål: Hvordan forholde seg til/hvordan blir koblingen til andre, nærliggende nettverk (for eksempel til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og ulike bransjeforeninger)?
  Svar: Det er viktig å vise at man evner å hente inn omkringliggende ressurser – uten at disse nødvendigvis er en del av klyngen.

  Spørsmål: Hva med kvantitet versus kvalitet?
  Svar: Størst er ikke nødvendigvis best. Gratispassasjerer er en stadig tilbakevendende problemstilling – og det er ikke ønskelig. Kommittment og deltakelse er helt sentralt i klyngearbeid. Finansieringsplanen vil avsløre om det er kommittment eller ikke.

  Spørsmål: I hvilken grad blir kulturdimensjonen (her ment som samarbeidskulturen) vurdert?
  Svar: Dette viser hen til kriterium 2 der tillittsbase, klyngeidentitet, erfaring fra/av samarbeid er sentralt.

  Spørsmål: Vil det legges vekt på at klyngen ønsker å bli nasjonalt omfattende?
  Svar: Nasjonale klynger er vel/nok ikke det vi jobber med i klyngeprogrammet. Likevel ser man gjerne at det jobbes komplementært mot andre miljø/ klynger.

  Spørsmål: Hva er egentlig god klyngedynamikk? Hvordan beskrive det?
  Svar: Her viser man til hvordan samarbeid utspiller seg som forsterkende prosesser. Vises i praksis ved at det ikke bare er fasilitatorer som bidrar og jobber på vegne av klyngen, men at mange deltar og får prosjektlederansvar. Samarbeidet genererer nye prosjekt og prosjektteam.

  Spørsmål: Betyr det internasjonale potensialet noe? Eller er det bare dagens tilstand som vektlegges?
  Svar: Kriterium 3 viser til dette. Behov for radikale fornyelser, betydelige omstillinger er like viktig som det – umiddelbare - økonomiske verdiskapingspotensialet.

  Spørsmål: Vil det faktisk bli utøvd en praksis med både opprykk og NEDRYKK i programmet og hvordan blir dette håndtert?
  Svar: Utlysningen gjelder nye prosjekter i programmet. Det er sannsynlig at noen Arena- og NCE prosjekter vil søke om å bli opptatt i et høyere programnivå. Nedrykk i nivå omfattes ikke av denne utlysningen.

  Spørsmål: Vil det bli mulighet for å søke om GCE prosjekter i 2015 og 2016?
  Svar: Utlysningen gjelder nye prosjekter i 2014. Hva som faktisk skjer i 2015 og 2016 kan vi ikke svare på nå.

  Spørsmål: Offentliggjøres ekspertpanelet?
  Svar: Ja, etter at søknadsprosessen er ferdig og Programrådet har fattet sin beslutning den 19. juni. Dvs. at en følger Forskingsrådets praksis på dette området.

  Spørsmål: Hva er forskjellen på vertikale og horisontale relasjoner i klyngesammenheng?
  Svar: Vertikale relasjoner: Bedrifter på ulikt nivå i verdikjeden. F.eks. underleverandør – leverandør - kunde Horisontale relasjoner: Bedrifter på samme nivå i verdikjeden. F.eks. to bedrifter som har like produkter som konkurrer på samme marked eller to bedrifter som har komplimentære produkter som leveres i samme marked. I klyngeprosjekter der det viktige hva bedrifter i enten vertikale eller horisontale relasjoner har felles og som kan videreutvikles i klyngeprosjektet.

  Spørsmål: Hvilke formkrav gjelder:
  Svar: Skrifttype Calibri, størrelse 11, enkel linjeavstand, 2,0 cm marger: venstre, høyre, topp og bunn. Se malene for prosjektskisse og søknad.

  Spørsmål:Er det en mal for budsjetter?
  Svar: Det er ingen budsjettmal som skal fylles ut. Søker velger selv hvordan budsjettet skal settes opp for å imøtekomme punktene som er omtalt i søknadsmalen punkt 10. Alle søknader inneholder informasjon om bl.a. søkers strategi og aktiviteter jf. bl.a. utvelgelseskriteriene punkt 5 og 6. Søker avgjør detaljeringsgraden på denne informasjonen ut fra hva søker mener er mest hensiktsmessig for sin søknad. Denne informasjonen må kunne gjenkjennes i budsjettene – også budsjetter på grovt nivå.

   

   

  Har du flere spørsmål?