Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • 10 millioner til pilotprosjekt for biogass

  Kyr ute på beite.
  Biogassproduksjon basert på husdyrgjødsel reduserer utslippene av metan fra jordbruket.Foto: Marianne Mork
  Har dere planer om å etablere et biogassanlegg? Nå tar Innovasjon Norge i mot søknader om tilskuddsmidler til både nyetableringer og til ombygging av eksisterende anlegg.

  Regjeringen har satt av 10 millioner kroner til pilotanlegg for biogass og forskning i 2015. Den totale rammen er delt i to; der 8 millioner er satt av til tilskudd. Den resterende rammen på to millioner er satt av til ett prosjekt som skal gjøre målinger på anleggene som får støtte.

  Biogasstrategi

  Biogass er et tiltak som reduserer klimagassutslippene i Norge, samtidig som det bidrar til å redusere utslipp av lokal luftforurensning og støyplage fra tunge kjøretøy. Biogass som klimatiltak må ses i lys av at Stortinget har vedtatt ambisiøse mål for nasjonale utslippsreduksjoner i 2020, samt mål om omstilling til et lavutslippssamfunn i 2050.

  Hensikten med biogasstrategien er å øke produksjon og bruk av biogass. Pilotanlegget skal ha som formål å teste ut teknologi for biogass basert på andre råstoff enn avfall (for eksempel husdyrgjødsel), og på den måten bidra til framtidige kostnadsreduksjoner for klimatiltaket og dermed øke de framtidige utslippsreduksjonene.

  Kriterier for å søke midler

  - Det åpnes for at tildeling kan gis både til nye anlegg og til eksisterende anlegg, der det inngår en ombygging. Forskningsmidlene kan gis til ett prosjekt knyttet til målinger på pilotanleggene, som skal bidra til læring og som viser effekten av anleggene, sier programleder Øyvind Halvorsen i Innovasjon Norge.

  Søknader om midler til pilotprosjekt med tilknyttet forskning må synliggjøre hvordan forskningskomponenten skal kobles på piloten og potensielle læringseffekter.