Enova gir 138 millioner i tilskudd til biokullanlegg på Follum

 Anne-Line Aaslund
Anne-Line Aaslund
Innovasjon Norge har vært utløsende for det planlagte biokullanlegget til Treklyngen og Arbaflame på Follum som nå har fått 138 millioner i tilskudd fra Enova. Det verdensledende produksjonsanlegget vil bidra til reduksjon av verdens CO2-utslipp med 400 000 tonn årlig. – Dette løfter frem bærekraftig verdiskaping basert på norske biologiske ressurser, sier Inger Solberg, Divisjon Bærekraft.

Omstillingen fra steinkull til trebasert biokull i kraftverkene i Nord-Europa, bidrar til stor og rask reduksjon av klimagassutslipp. Produktet kan gå rett inn i dagens kullkraftverk uten store modifiseringer av dagens forbrennings- og logistikkanlegg, og kraftverkene blir mer miljøvennlige uten store kostnader.  For å fremstille dette produktet kan restråstoff fra skogen som ikke går inn til sagbrukene benyttes, og man kan benytte løvtrevirke, avkapp og flis fra sagbrukene. Arba Follum er nå i forhandlinger med kraftverk i flere europeiske land for leveranser allerede fra 2017.

-Støtten fra Enova er fantastisk og svært viktig for å løfte frem verdiskaping basert på norske bærekraftige skogressurser. Grunnen til at vi har fulgt miljøet på Follum tett de siste årene, er fordi dette miljøet representerer store muligheter i foredling og anvendelse av vårt skogsråstoff. Dette er en del av det grønne skiftet, og en viktig brikke i bioøkonomien, sier Solberg.

Felles løft mot det grønne skiftet

Biokull.

Biokull.

Foto: Viken Skog
- Innovasjon Norge har fulgt prosjektet siden 2006, og finansiert teknologi- og markedsutviklingen etappevis med tilsammen 14,2 millioner kroner. Vi har også vært rådgiver for å finne internasjonale kunder til testing av biokullet. Avgjørende for valg av produksjonsanlegget på Follum har vært at Arbaflame har kunnet demonstrere produksjonsteknologien i stor skala med bruk av produktet i kullkraftverk i Europa og Canada, sier Krister Moen, i Innovasjon Norges avdeling for biobaserte næringer.

Arba Follum har også fått 1,7 millioner kroner til prosjektutredning, og gjennom skogtiltakspakken i 2012 ble klyngeinitiativet på Follum støttet gjennom flere prosjekter med tilsammen NOK 8 millioner kroner.

Dette er et godt eksempel på vellykket samspill mellom virkemiddelaktørene. Vår støtte i tidlig fase av teknologi- og klyngeutvikling kommer her et skritt nærmere industrirealisering gjennom støtten fra Enova, sier Solberg.

For spørsmål, kontakt:

Krister Moen
Seniorrådgiver, Biobaserte næringer
E: krister.moen@innovasjonnorge.no 
M: + 47 916 31 131

Anne-Line Aaslund
Kommunikasjonsrådgiver Innovasjon Norge
E: anne-line.aaslund@innovasjonnorge.no
M: +47 412 23 041

Mer om framtidens skognæring - Skog22