Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Omstillingens dramaturgi

  Av Arvid Hallén, Forskningsrådet, Anita Krohn Traaseth, Innovasjon Norge, Kristin Skogen Lund, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
  Oljeprisene er halvert, arbeidsledigheten øker og utslippene våre truer kloden. Vi står midt i en omstilling som vil føre til varige og fundamentale endringer i norsk samfunn og næringsliv.

  Fasiten på omstillingen vi står ovenfor nå er ingen quick fix. Hele det oljebaserte markedet, hvor det har vært veldig høy verdiskaping, vil ikke være den samme vekstmotoren som tidligere. Alle snakker om at vi skal erstatte det med noe annet. Det skal vi, og mange er allerede godt i gang med å konkretisere hvordan. Selv om olje og gass vil være en vesentlig næring i Norge i mange tiår, skal vi klare omstillingen til lavutslippssamfunnet. Men det blir ikke lett å finne noe som er like lønnsomt. Det er den store nøtta.

  Vi må ta strategiske, nasjonale veivalg, der kunnskap, forskning og utvikling, innovasjon og nyskaping, er sentrale stikkord.

  Politiske hastetiltak er viktig nå, men ikke nok for å sikre arbeidsplasser, bærekraftig verdiskaping og velferd. Det finnes ikke ett stort tiltak eller en sum penger som vil løse alle oppgavene og fange mulighetene vi står overfor. Det vil heller ikke være nok å se til den nære historien og hvordan vi da håndterte økende arbeidsledighet og finanskrise, i stor grad med oljesmurte løsninger.

  Den dramatiske nedgangen i oljeprisen har ført til permitteringer og nedbemanning. Dette er alvorlig. Men det er ikke grunnlag for å proklamere en nasjonal krise. 200 år med mekanisering og automatisering har vist oss at der jobber forsvinner, vil nye oppstå. I tillegg frigjør teknologiske nyvinninger ressurser i samfunnet og gir oss nye og bedre varer og tjenester, som fører til mer verdiskaping og mer velferd.

  En rekke viktige kortsiktige tiltak er i gang. Den stigende arbeidsledigheten er for eksempel blitt møtt med endrede permitteringsregler og flere tiltaksplasser, blant annet etter innspill fra partene i arbeidslivet. Satsing på bedriftsintern opplæring er en viktig måte å beholde og styrke kompetansen i bedriften på i en overgangsperiode.

  Mulighetene for å få etablererstipend og oppstarts-støtte er økt. Innovasjon Norge har en milliard ekstra til entreprenørskap og gründerskap i 2015. Vi ser at en del som slutter i oljebransjen etablerer egne virksomheter. Mange har hatt ideer, men aldri hatt tid til å gjennomføre dem. Nå har de muligheten, og den griper de. Det er et sunnhetstegn at omstilling møtes med skaperlyst- og vilje.

  Investeringer i samferdsel og annen nødvendig infrastruktur vil styrke næringslivets innovasjonsevne. Sammen med et forutsigbart og internasjonalt konkurransedyktig skattesystem kan det fremme nyskaping og nyetablering – ikke minst i distrikts-Norge.

  Forskning og utvikling er en vesentlig kilde til fornyelse av næringene vi er sterke på i dag og til etableringen av nye næringsområder. Begge krever enda bedre samvirke mellom forskningsinstanser og næringsliv og styrkede virkemidler for næringsrettet forskning. Analyser viser at hver krone som gis til forskning og utvikling gjennom Forskningsrådets næringsrettede programmer utløser to kroner hos bedriftene selv, som igjen skaper verdier for syv kroner. Vi må stimulere til enda mer slik forskning og innovasjon i næringslivet fremover.

  Vi må sette inn ressursinnsatsen der verdiskapingsmulighetene våre er størst i et fremtidig lavutslippssamfunn. Det innebærer å bistå og å risikoavlaste etablerte bedrifter og næringer i omstillingen, men ikke å støtte virksomheter som ikke har livets rett fordi de selv ikke har tilpasset seg konkurransebildet. Dette fremmer ikke omstilling. 

  Utfordringene vi står overfor er store, og omstillingsprosessen vi må gjennom vil være tøff.

  Men Norge har bedre forutsetninger enn kanskje noe annet land til å komme styrket ut av denne omstillingsperioden. Vi er unike som energinasjon med høy fornybarandel som følge av vannkraften vår, olje- og gassressurser som fortsatt er svært verdifulle og ikke minst svært mange bedrifter og mennesker med kompetanse i verdensklasse på mange ulike områder.

  Vi må likevel investere i et massivt kunnskapsløft for å videreutvikle kompetansen vi har og utvikle ny kunnskap vi trenger for å hevde oss i et grønt og digitalt samfunn. Vi må utvikle ny teknologi og få den raskere på plass i bedrifter og i offentlig sektor.

  For å lykkes må vi utvikle en omforent visjon for et land med 5,3 millioner mennesker basert på våre konkurransefortrinn. Vi må tørre å stake ut retning og legge en plan for hvordan vi skal nå målet vårt. Næring for næring, bedrift for bedrift, privat så vel som offentlig.

  Motgang skaper muligheter, og muligheter kan gripes – eller tapes.