Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Vil du være med å endre NAV fra innsiden?

  NAV inviterer innovative bedrifter til et samarbeid for å løse komplekse problemer.  

  Gjennom hjelpemidler og tilrettelegging bidrar NAV til at mange mennesker får et mer verdig og selvstendig liv. Bak produktene og løsningene som tilbys ligger komplekse verdikjeder og forvaltningsstrukturer, som har stor innvirkning på hvilke løsninger som når sluttbrukeren. Innovasjon i måten NAV anskaffer, forvalter og formidler hjelpemidler på kan påvirke livskvaliteten til mange.

  NAV gjennomfører landsdekkende anskaffelser av hjelpemidler til en verdi av ca. NOK 4,4 mrd. årlig. NAV har en hjelpemiddelsentral i hvert fylke, og samlet har disse til enhver tid et forvaltningsansvar for hjelpemidler på lager og til utlån. En liten forbedring i måten NAV leverer sine tjenester på kan få stor betydning for mange av NAVs brukere.

  Hva er en innovasjonsstipendiat?

  Innovasjon Norge piloterer sammen med NAV en ordning hvor innovatører fra privat næringsliv kommer til NAV som stipendiater i en avgrenset periode for å jobbe med konkrete innovasjonsprosjekt. Formålet med ordningen er å slippe til eksterne innovatører for å se på noen av NAV sine utfordringer med nye øyne og bruke sin kompetanse til å foreslå nye måter å gjøre ting på.

  Den ideelle kandidaten vil bruke sitt perspektiv og kompetanse til å bistå NAV i å finne løsninger på utfordringene innenfor hvert av de to definerte prosjektene. Prosjektene er av noe ulik karakter og krever ulik kompetanse. Prosjektene er også plassert på to forskjellige steder geografisk.

  Prosjekt 1: Produktkrav i hjelpemiddelanskaffelser (Oslo)

  «Anskaffelsene innen hjelpemidler er svært komplekse. Vi kunne ha hatt god nytte av å bli utfordret på om måten vi stiller produktkrav på i våre anskaffelser er hensiktsmessig. Hvordan kan vi stille produktkrav som vil føre til lavere kostnader og lavere risiko for både oppdragsgiver og tilbyder, og samtidig sikre effektive anskaffelser og kvalitetsmessig gode og sikre hjelpemidler til brukerne?»

  Prosjekt 2: Informasjonsdeling i komplekse verdikjeder (Trondheim)

  «En velfungerende hjelpemiddelforvaltning handler om hvordan kvalitet, sikkerhet, forvaltning og kompetanse ivaretas i hele verdikjeden til beste for brukerne. Hvordan kan allmenntilgjengelig teknologi systematisere og forenkle informasjonsdeling gjennom hele verdikjeden? Hvordan kan dette legge til rette for sammenhengende internkontroll, informasjonsflyt, kunnskapsdeling og forvaltningsprosesser?»

  Hva får innovasjonsstipendiaten ut av deltagelse?

  • Mulighet til å komme på innsiden av en stor offentlig organisasjon og være med på å løse komplekse problemer med NAV
  • Være med å løse viktige samfunnsutfordringer
  • Økt markedskunnskap
  • Nettverksbygging
  • Skaffe erfaring og bygge kompetanse med overføringsverdi som kan nyttiggjøres utenfor NAV

  Innovasjonsstipendiaten er ikke en konsulent, men en partner i å finne løsninger. Innovasjon Norge kompenserer derfor bedriftens deltakelse med opp til 80 000,-. Stipendiaten kan komme fra både etablerte bedrifter og bedrifter i oppstartsfasen.

  Omfang og fremdrift av prosjektene

  Fremdriftsplanen er tentativ, arbeidsmengde og tidsplan vil avtales med den enkelte stipendiat.

  • Prekvalifisering: Vi vil avholde en workshop/ informasjonsmøte, i henholdsvis i Oslo og Trondheim, i løpet av august.
  • Oppstart: August/ september
  • Varighet og arbeidsmengde: Prosjektperioden vil vare i ca. åtte uker, ca. 2-3 dager i uken. 
  • Avslutning: Prosjektene skal være avsluttet innen 1. november. Presentasjon av resultater og løsningsforslag vil skje i slutten av oktober. 

  Interessenter anmodes om å kontakte prosjektansvarlige direkte (se prosjektbeskrivelsene), med en kort beskrivelse av bakgrunn, kompetanse og hvorfor de vil være en relevant kandidat