Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Vil styrke omstillingsinnsatsen

  Regjeringens forslag om en tilleggsbevilgning på 100 millioner kroner betyr at Innovasjon Norge kan saksbehandle og igangsette flere prosjekter i løpet av 2015. Men i og med at ekstrabevilgingen ikke vil være besluttet før i november, må søkerne påregne en noe lengre saksbehandlingstid.   

  Stor omstillingsvilje og en rekordstor pågang av søknader har resultert i at Innovasjon Norge sto i fare for å gå tom for midler før utløpet av året. For å møte den store omstillingsiveren har regjeringen nå oversendt Stortinget et forslag om å tilføre Innovasjon Norge en ekstrabevilging på 100 millioner kroner til omstillingstiltak for næringslivet inneværende år. I forslaget øremerkes 60 millioner kroner til ordningen med etablerertilskudd, mens 40 millioner kroner settes av til styrking av ordningen med industrielle og offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU-ordningen). Regjeringen legger til grunn at bevilgningen skal benyttes på Sør- og Vestlandet.

  Ekstrabevilgningen fra regjeringen er en viktig støtte til den omstillingsviljen som næringslivet selv viser. Forslaget skal nå behandles av Stortinget. Forutsatt en positiv stortingsbehandling vil ekstrabevilgingen først være tilgjengelige tidligst primo november 2015.

  IFU/OFU  

  Støtte til industrielle og offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) er en av ordningene som har hatt stor etterspørsel dette året.  IFU-/OFU-ordningen gir risikoavlastning til vekstselskaper og gründere som utvikler nye løsninger i samarbeid med etablerte kunder fra offentlig eller privat sektor.

  Av den tilgjengelige rammen på 318 millioner kroner var det per 7. september innvilget forsknings- og utviklingskontrakter for i alt 287 millioner kroner. Det gjenstår da 31 millioner kroner før den nye ekstrabevilgingen på 40 millioner kroner eventuelt kan regnes med.
  Etterspørselen etter støtte fra IFU/OFU-ordningen er imidlertid langt større enn det som er tilgjengelig av midler for resten av året.

  En konsekvens av dette er at en rekke gode prosjekter ikke vil kunne oppnå finansiering i år. Det vil også bli lagt opp til en tydeligere prioritering av prosjekter og søknader for videre behandling. Søkerne vil her bli orientert om status for sine søknader. Søknader fra Sør- og Vestlandet vil ha bedre muligheter for finansiering etter at ekstrabevilgningen formelt er besluttet i Stortinget.

  Innovasjon Norge vil fortsatt også ta i mot nye søknader om IFU/OFU-støtte. Søkerne vil imidlertid da få opplyst at søknaden som hovedregel ikke vil blir prioritert for behandling inneværende år, og at eventuelle finansieringstilsagn ikke kan bli gitt før tidligst 1. januar 2016. Prosjekter som er startet opp før søknad er sendt kan ikke imøtekommes.

  Etablerertilskudd

  Ekstrabevilgningen vil også bety at flere gode utviklingsprosjekter i oppstartsbedrifter på Sør- og Vestlandet kan få tilskudd i 2015.

  Så langt i år er det tildelt landsdekkende etablerertilskudd for rundt regnet 208 millioner kroner av en samlet ramme inkludert interne overføringer på 238,5 millioner kroner. De gjenstående midlene ble tidligere i år fordelt på hvert av Innovasjon Norges distriktskontor, og dette vil være rammen som er til disposisjon fram til en endelig Stortingsbeslutning om ekstramidler på 60 millioner kroner til etablerertilskuddsordningen.

  For at midlene skal holde til så mange prosjekter som mulig vil også tilsagnsbeløpene forbli uendret ut året. Det vil si mellom 50 000 og 100 000 kroner til prosjekter i fase 1 (markedsavklaring) og maksimalt 500 000 kroner i fase 2 (kommersialisering av prosjekter).