Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • 20 millioner til pilotprosjekt for biogass

  Biogassproduksjon basert på husdyrgjødsel reduserer utslippene av metan fra jordbruket.Marianne Mork
  Har dere planer om å etablere et biogassanlegg? Nå tar Innovasjon Norge imot søknader om tilskuddsmidler til både nyetableringer og til ombygging av eksisterende anlegg.

  Eksisterende anlegg som vil teste ut ulike substratkombinasjoner, kan også søke om midler til uttesting av substratkombinasjoner og ombygging av anleggene. 

  Regjeringen har satt av 20 millioner kroner til pilotanlegg for biogass og forskning i 2016. Den totale rammen er delt i to; der 18 millioner er satt av til tilskudd. Den resterende rammen på to millioner er satt av til ett prosjekt som skal gjøre målinger på anleggene som får støtte.

  Biogasstrategi

  Biogass er et tiltak som reduserer klimagassutslippene i Norge, samtidig som det bidrar til å redusere utslipp av lokal luftforurensning og støyplage fra tunge kjøretøy. Biogass som klimatiltak må ses i lys av at Stortinget har vedtatt ambisiøse mål for nasjonale utslippsreduksjoner i 2020, samt mål om omstilling til et lavutslippssamfunn i 2050.

  Hensikten med biogasstrategien er å øke produksjon og bruk av biogass. Pilotanlegget skal ha som formål å teste ut teknologi for biogass basert på andre råstoff enn avfall (for eksempel husdyrgjødsel), og på den måten redusere klimagassutslipp i fra blant annet landbruket i framtiden.

  Kriterier for å søke midler

  - Det åpnes for at tildeling kan gis både til nye anlegg og til eksisterende anlegg, der det inngår en ombygging. Forskningsmidlene utlyses til ett eller flere prosjekt som skal gjøre målinger av driftsdata på pilotanleggene. Målet med forskningen er å bidra til læring og å vise effekten av anleggene, sier programleder Øyvind Halvorsen i Innovasjon Norge.

  Søknader om midler til pilotprosjekt med tilknyttet forskning må synliggjøre hvordan forskningskomponenten skal kobles på piloten og potensielle læringseffekter.

  Kontakt oss for mer informasjon