• EN
 • Logg inn
 • Første Visjon 2030-hovedlutlysning annonsert

   Ken Opprann/Norad
  Ken Opprann/Norad
  Innovasjon Norge og Forskningsrådet lyser ut til sammen 90 millioner kroner til innovasjonsprosjekter under finansieringsmekanismen Visjon 2030. Midlene skal bidra til fattigdomsreduksjon innen helse og utdanning.

  Utlysningen ble annonsert av Utenriksminister Brende i forbindelse med åpningen av NORHED-konferansen mandag 6. juni. Formålet er å fremme videreutvikling og oppskalering av innovative løsninger innen utdanning og helse. Næringslivsaktører, sivilt samfunn og akademia er aktuelle søkere.

  - Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Norad samarbeider om forvaltningen av finansieringsmekanismen, og gjennomførte en skisseutlysning fra desember 2015 til februar 2016. De 125 skissene som kom inn, har bidratt til å fastsette de tematiske og økonomiske rammene for påfølgende hovedutlysninger, sier Gunn Wenche Andersgaard, spesialrådgiver for Business Partnerships i Innovasjon Norge.

  Innovasjon Norges første utlysning for perioden 2016–2017 omfatter inntil 20 millioner kroner. Forskningsrådets to utlysninger omfatter inntil 55 millioner kroner til innovasjonsprosjekter og 15 millioner kroner til følgeforskning knyttet til hele Visjon 2030-finansieringsmekanismen.

  Utlysningen i regi av Innovasjon Norge er åpen for norske bedrifter, men forskningsinstitusjoner og sivilt samfunn kan delta som partnere.

  Visjon 2030-hovedutlysningen har følgende mål og føringer for innovasjonsprosjektene:

  1. Økt innrullering/reduksjon i frafall/økt læringsutbytte i barneskole, ungdomsskole og/el videregående skole. Innsatser rettet mot jenter i marginaliserte områder eller fra marginaliserte grupper prioriteres.
  2. Økt jobbskaping og livslang læring gjennom digital tilgang. Målet er delt inn i følgende delmål;

   a. Bedre tilgang til internett for skoler, helseklinikker og individuelle husholdninger i marginaliserte områder. Dette kan også omfatte innsatser rettet mot energitilgang, så lenge de også sikrer tilgang til internett.

   b. Ungdom og kvinner tilegner seg jobbrelevante ferdigheter, med vekt på digitale ferdigheter og entreprenørskap

  3. Forbedring av kvinners, barns og spesielt ungdoms helse. Det skal gis prioritet til prosjekter som omfatter:

   a. Tilpasning og introduksjon, opplæring og bruk av medisinsk utstyr og løsninger

   b. Tilpasning og bruk av digitale verktøy og digital opplæring

   c. Forbedring i barns næringsinntak og utvikling

   d. Gjennomføring i kontekster rammet av krise og konflikt

  Felles for alle målene er at det vil gis prioritet til innovasjonsprosjekter som gjennomføres i ett eller flere av følgende 12 land; Mosambik, Nepal, Haiti, Somalia, Sør-Sudan, Malawi, Myanmar, Mali, Etiopia, Afghanistan, Palestina og Tanzania. Det er likevel anledning til å sende inn søknad tilknyttet prosjekter som gjennomføres i andre av de 85 landene (se vedlegg 1 her for liste) som mottar norsk bistand.

  Ytterligere kriterier, mål og føringer vil bli beskrevet i hovedutlysningen.

  Forskningsrådets to utlysninger offentliggjøres her 6. juni, med frist 7. september. Det vil bli invitert til informasjonsmøter om utlysningene i Forskningsrådet 21. juni.

  For nærmere opplysninger om Innovasjon Norges kommende utlysning, ta kontakt med:

  Håkon Nyhus, Hakon.Nyhus@innovasjonnorge.no  +47 920 39 253

  Gunn Wenche Andersgaard, guand@innovasjonnorge.no  +47 907 77 775

  Følg med på Norads sider for samlet informasjon om Visjon 2030-finansieringsmekanismen og bakgrunnen for initiativet.