Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Biogassanlegg på Smøla kan redusere utslipp med 50 prosent

  Sterner AS
  Avløpsrensing og slambehandling er i vinden som aldri før. Et norsk selskap som har gått i bresjen for utvikling av denne teknologien er Sterner AS sitt avdelingskontor i Porsgrunn. Med biogassanlegget på Smøla er målsetningen å halvere slamutslippet og sørge for langt enklere opphenting av fiskeavfall – som igjen har verdi som energiråstoff og næringstilskudd i andre sammenhenger.

  Norges nest største eksportnæring er akvakultur, og produksjonen av oppdrettsfisk langs norskekysten er stor. Det fører til enorme mengder slam, som enkelt forklart er en blanding av fôrrester og fiskeavføring. I slammet finnes en rekke kjemiske komponenter som fosfor, hvilket er en etterspurt ressurs. For å sikre gode oppdrettsforhold i de landbaserte anleggene blir det nå et krav om at slammet fjernes, for f.eks. å unngå giftig algeoppblomstring og dårlig levevilkår for fisken i utslippsresipienten

  Reduserer utslipp med 50 prosent

  Sterner AS utprøver nå en ny biogassteknologi hos Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg på Nordmøre. Anleggets formål er å optimalisere behandling av slam fra settefiskanlegg. Spylevann fra avløpsfiltrene kommer inn i den ene enden av anlegget og planen er at kjemisk energi (biogass), samt et granulat med tørrstoffinnhold på over 90 prosent, skal komme ut i den andre enden av denne type anlegg.

  Prosjektet er organisert som et forsknings- og utviklingsprosjekt og er støttet gjennom ordningen Innovasjonskontrakter og tilskudd til Biogasspiloter. Regjeringen ønsker å øke produksjon av biogass for å nå målet om lavutslippssamfunn i 2050, og det er gjennom denne satsingen at man kan søke Innovasjon Norge om tilskudd til pilotanlegg for biogass. Anlegget på Smøla er et godt eksempel på at biogass bidrar til lavere utslipp og klare miljøfordeler.

  - Med biogassanlegget på Smøla er planen å redusere utslippene med 50 prosent. Gjennom prosessen får vi både biogass som kan utnyttes til oppvarming i settefiskanlegget og en biorest som har et næringsinnhold og burde kunne utnyttes som gjødsel, sier Arne Hj. Knap fra Sterner AS.

  Fordi dette er et FoU-prosjekt følges utviklingen av anlegget og analyser gjøres jevnlig. Så langt har anlegget levert fra Sterner AS vist stabil drift og gitt interessante resultater. Biogassanlegget kan - leveres i flere forskjellige størrelser, tilpasset nåværende eller ønsket produksjon på settefiskanlegget.

  Trenger avhendingsaktører

  Mulighetsområder for gjenbruk av slam fra havbruksnæringen er flere, og aktører som har spesialisert seg på avhending begynner å komme.

  - Vi i Sterner vil som andre i bransjen følge spent med på utviklingen for å se om bruk av fiskeslam som innsatsmiddel i gjødselproduksjon kan bli aktuelt. Spesielt slam fra biogassanlegg er interessant i så måte, uttaler Arne Hj. Knap i Sterner AS.

  For spørsmål, kontakt:

  Guri Bjønnes Hotvedt
  Seniorrådgiver, Buskerud og Vestfold
  E-post: guri.bjonnes.hotvedt@innovasjonnorge.no

  Marianne Mork
  Seniorrådgiver kommunikasjon
  E-post: marianne.mork@innovasjonnorge.no