• EN
 • Logg inn
 • Klyngeprosjekter Arena og NCE - utlysning 2017

  Norwegian Innovation Clusters inviterer til forslag til nye klyngeprosjekter innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-prosjekter. NB: Fristen for å søke er gått ut

  Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet.  I 2017 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klyngeprosjekter som skal få støtte fra programmet.

  Årets klyngeutlysning speiler et Norge i omstilling

  Ny teknologi og nye markedsvilkår utfordrer men skaper også muligheter for norsk næringsliv. Eksisterende næringer må fornye seg og nye næringer må oppstå for å ta fatt i nye globale behov.  Klyngeprogrammet ønsker å bidra til omstilling. Gjennom årets utlysning ønsker vi særlig å stimulere fremvekst av klyngeinitiativ med klar forankring i mål om fornyelse av en eksiterende næring eller nyskapning gjennom utvikling av nye næringer.

  De store teknologitrendene og vår tids samfunnsutfordringer setter nye krav til norske bedrifters og næringers evne til å innovere. Norge har en næringsstruktur og en bedriftskultur med særlig gode forutsetninger for kontinuerlig forbedring.  De globale markedenes endringstakt drevet av stadig hurtigere teknologiutvikling, tvinger frem behovet for økt innovasjonstakt i mange næringer. Krysskoblinger mellom aktører fra ulike fagområder har vist seg å være et viktig virkemiddel for økt innovasjonstakt og mer radikale innovasjoner. I årets klyngeutlysning oppfordrer vi klyngeprosjektene til å ha særlig fokus på å løse utfordringer i slike tverrfaglige krysskoblinger.

  Utlysningen er åpen for forslag innenfor:

  1. Arena – nye prosjekter
  2. Arena – forlengelse av prosjekter i tredje driftsår for ytterligere to år
  3. Norwegian Centres of Expertise (NCE) – nye prosjekter

  Utlysningen og den etterfølgende vurderingen skjer i to trinn:

  1. Innhenting av skisser til nye klyngeprosjekter til nivåene Arena og NCE. Innsending av prosjektskisse er obligatorisk for å kunne sende inn komplett prosjektsøknad. Mottatte skisser vurderes av programledelsen og det gis en rådgivende tilbakemelding om man bør gå videre i søkeprosessen.

  Frist for innsending av prosjektskisser: 15.05.2017 kl. 15:00

  2. Innsending av prosjektsøknader til Arena og NCE, samt forlengelse av pågående Arena-prosjekter. Søknadene danner grunnlag for endelig vurdering og beslutning.

  Frist for innsending av prosjektsøknader: 01.09.2017 kl. 15:00

  Prosjektskisser og søknader skal sendes i elektronisk format til: post@innovasjonnorge.no

  Vedlagt følger nærmere informasjon om utlysningen, samt søknadsmaler og vurderingskriterier.  Vi viser også til den vedlagte programbeskrivelsen.

  Informasjonsmøte for mulige søkere avholdes 30. mars 2017 kl. 10:00-15:30 på KS Agenda møtesenter, Haakon VII’s gate 9, Oslo. Se eget program for dette møtet.