Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • 100 millioner kroner til utslippsfri maritim transport og klimanøytral industri

  Future of The Fjords. Verdens første helelektriske passasjerferge. sverrehjornevik.com/Flåm AS
  PILOT-E utlyser nå 100 millioner kroner til å utvikle løsninger for null- eller nær nullutslippsløsninger for maritim transport og til løsninger eller forretningsmodeller som kan gi vesentlige utslippskutt i den landbaserte industrielle verdikjeden.

  PILOT-E er et finansieringstilbud som skal stimulere til en raskere implementering av gode løsninger i markedet samtidig som nytt og eksisterende næringsliv utvikles. Ordningen skal bidra til at miljøvennlige løsninger som gir utslippskutt i Norge og internasjonalt blir utviklet og tatt i bruk.

  Dersom du sitter på løsninger for utslippsfri maritim transport eller løsninger for en mer klimanøytral industri ønsker vi at du søker. Les hele utlysningsteksten på www.PILOT-E.no.

  Tema 1: Utslippsfri maritim transport 2.0

  Første generasjon elektriske fartøy er nå på vei med over 40 batteriferger og en rekke andre fartøy er på planleggingsstadiet eller allerede sjøsatt. Nå etterlyser vi lav- eller nullutslippsløsninger for enda flere segmenter innen maritim transport. 

  Vi åpner for å støtte prosjekter som skal utvikle konsepter med lengre rekkevidde, høyere fart over lengre strekninger eller mulighet for hyppigere avganger, både for transport av personer, gods og andre operasjoner til sjøs. Innen mange av disse segmentene er fullstendig nullutslipp ennå ikke innen rekkevidde, og utslippsfri drift i deler av driftsmodus kan være et viktig steg på veien.

  Tema 2: Fremtidens klimanøytrale industri

  Landbasert industri står for om lag en firedel av Norges klimagassutslipp. Nasjonale mål for 2050 innebærer at industrien må utvikles i retning av tilnærmet nullutslipp. Innovasjon og

  teknologiutvikling blir avgjørende for å kunne oppfylle våre klimaforpliktelser og sikre industrien fortsatt konkurransekraft. Nye løsninger kan også danne grunnlag for ny, fremtidsrettet næringsvirksomhet. Vi åpner for å støtte løsninger eller forretningsmodeller som kan gi vesentlige utslippskutt i den landbaserte industrielle verdikjeden.

  Et PILOT-E-prosjekt skal: 

  • Beskrive hele løpet fra idé til fullskala demonstrasjon av nye konsepter eller innovative løsninger under reelle driftsforhold, inkludert nødvendige forskningsaktiviteter
  • Utarbeide en realistisk plan for utviklingsløpet fram til markedsklart produkt eller løsning
  • Holde seg innenfor tematiske føringer og prioriteringer som er beskrevet i utlysningen

  Hvem kan søke PILOT-E?

  Et PILOT-E-prosjekt utføres av flere bedrifter og eventuelt en eller flere forskningsinstitusjoner som i samarbeid utvikler en ny løsning. Samarbeidet skal inkludere den første kunden som vil ta løsningen i bruk.  Sett sammen det konsortiet som gir det beste prosjektet. Konsortiet må bestå av minimum to uavhengige næringsaktører.

  Utenlandske samarbeidspartnere kan inngå i konsortiet. Men merk at det er et krav at prosjektet skal gjennomføres i Norge og bidra til verdiskaping og kunnskapsutvikling i Norge.

  Om PILOT-E

  PILOT-E er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova og ble startet i 2015.  I denne utlysningen, den tredje i rekken, er også Gassnova med når det gjelder fremtidens klimanøytrale industri. Ordningen skal bidra til å akselerere det grønne skiftet gjennom å sikre en raskere utvikling fra idé til marked. PILOT-E samkjører de tilgjengelige finansieringstilbudene og innebærer høyere forutsigbarhet for støtte, tettere oppfølging og sterkere koordinering.

  Finansierende departementer er Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.