30 millioner kroner til fremtidens havbaserte løsninger

 Thinkstock
Thinkstock
Marine og maritime næringer er viktige for norsk økonomi. For å styrke utviklingen av disse næringene og norsk konkurransekraft, tilbyr vi tilskudd til pilot og demonstrasjon for fremtidens havbaserte løsninger. Denne utlysningen gjelder tilskudd for tilsammen 30 millioner kroner.

Innovasjon Norge  lyser ut 30 millioner kroner til pilotering og demonstrasjon av ny teknologi, systemer og prosesser. Utlysningen retter seg mot bedrifter i maritim og marin næring, inkludert sjømatnæringen. Regjeringen bevilget penger til satsingen i 2018-budsjettet.  

- Norsk marin og maritime næringerhar et stort potensiale. Denne utlysningen skal stimulere til pilotering og demonstrasjon flere spennende prosjektersom vil være med å styrke havnasjonen Norge, sier Inger Solberg, divisjonsdirektør for bærekraft i Innovasjon Norge. 

Fra ide til marked 
Innovasjon Norge har gjennom Miljøteknologi ordningen i 2017 bevilget 213 millioner kroner til pilotering og demonstrasjon i marine og maritim næring. 

- I mange tilfeller skjer dette som en kombinasjon med tilskudd og lån, ettersom prosjektene er store. Det å kunne kombinere tilskudd med lån og annen kapital er en forutsetning for å lykkes med hele løpet, fra ide til marked, sier Solberg.  

Et stort behov 
"Det er et stort behov for å støtte bedrifter i arbeidet med å teste ut avansert og kostbar teknologi før den settes inn i storskalaproduksjon. Den nye "havpilot"-ordningen er et viktig bidrag til dette innenfor marine og maritime næringer. Ordningen styrker muligheten til å ta forskningsbaserte løsninger til markedet og er dermed en viktig utvidelse av havteknologisatsingen som Forskningsrådet etablerte i 2016, sier divisjonsdirektør Fridtjof Unander i Forskningsrådet. " 

Denne utlysningen er utarbeidet i samarbeid med Forskningsrådet, som også vil delta i det videre arbeidet. Det er Innovasjon Norge som behandler søknadene. Alle søknader vil bli vurdert av Innovasjon Norge og av et fagpanel.  

  

Les hele utlysningen her