• EN
 • Logg inn
 • Åtte norske grupperinger går videre i konkurransen om å bli European Digital Innovation Hub

   Markus Spiske, Unsplash.
  Markus Spiske, Unsplash.

  Sammenslutningene som søkte, består av svært relevante aktører. Derfor er det av nasjonal interesse at alle disse aktørene får muligheten til å styrke sine samarbeid og initiativer.

  I tillegg vil Innovasjon Norge utfordre noen av aktørene til å samarbeide på tvers for å bygge enda sterkere, nasjonale European Digital Innovation Hub-er, eller digitale innovasjonssentre.

  Da fristen for å søke gikk ut 15. september hadde åtte sammenslutninger søkt om å få plass på listen over kandidater til European Digital Innovation Hub i Norge. Nå har et panel bestående av eksperter fra Siva, Forskningsrådet, Digitaliseringsdirektoratet og Innovasjon Norge vurdert kandidatene og valgt å la alle gå videre.

  De åtte sammenslutningene er:

  EDIH MOSAIC  
  Koordineres av ÅKP AS.

  Fremtredende partnere: Digital Catapult, Sustainable Energy Catalpult, NTNU, SINTEF, GCE Maritime, NCE Blue Legasea og Construction Cluster Alta.

  Geografisk tilhørighet: Vestlandskysten

  EDIH MOSAIC vil stimulere til bred anvendelse av kunstig intelligens, høy-ytelses databehandling, cybersikkerhet og andre digitale teknologier. Initiativet er knyttet til maritim og marin sektor og byggebransjen. EDIH MOSAIC vil tilby digitale verktøy, laboratorier og testsentre, testfasiliteter og tilgang til høy teknisk kompetanse og ekspertise.

  NEDIH - AI and Cybersecurity solutions for Critical Infrastructure, Advanced Production Processes and Services 

  Koordineres av NTNU, Fakultet for Informasjonsteknologi og elektroteknikk.
  Fremtredende partnere: SINTEF, DigitalNorway, Telenor Research, Open AI Lab, Nordic Semiconductor, Energy Valley og Trøndelag Fylkeskommune.
  Geografisk tilhørighet: Trøndelag, Innlandet, Møre og Romsdal og Oslo-regionen. 

  NEDIH fokuserer på kunstig intelligens og cybersikkerhet innen overvåking og styring av kritisk infrastruktur og avanserte produksjonsprosesser - som er viktig for sikkerhet og verdiskaping. En slik tilnærming har stort potensial på mange områder både i næringsliv og offentlig sektor.

  Rogaland EDIH – REDIH

  Koordineres av Nordic Edge AS.
  Fremtredende partnere: The Nordic Edge Smart City Cluster, The Norwegian Smart Care Cluster, The Vital Infrastructure Arena og the Norwegian Energy Solutions Cluster, Lyse AS, Universitetet i Stavanger, Stavanger kommune og Rogaland fylke. 
  Geografisk tilhørighet: Rogaland.

  Sør-Vestlandet står overfor økende behov for omstilling fra olje- og gassindustrien til nye næringer. Knutepunktet skal utnytte kunnskapen i regionen til å møte de små og mellomstore bedriftenes behov. Slik skal de bygge, skalere og internasjonalisere nye virksomheter og få til en industriell overgang mot fremtiden.

  AURORA  

  Koordineres av Universitetet i Oslo, SFI-senteret for Space Sensors and Systems (CENSSS).

  Fremtredende partnere er Integrated Detector Electronics, Jotne EPM Technology, Norsk Elektro Optikk, Science [&] Technology Corporation, Forsvarets forskningsinstitutt, Kjeller Innovasjon og Expert Analytics AS.
  Geografisk tilhørighet: Østlandet.

  AURORA vil bygge opp under neste generasjons løsninger for små og mellomstore romteknologi-bedrifter ved å utvikle og ta i bruk nye funksjoner innen kunnskapsbasert design, inklusive kunstig intelligens, maskinlæring, tungregning, tingenes internett og digitale tvillinger, for fleksibel produksjon i kombinasjon med livssyklushåndtering og utnyttelse av fordelene med nye åpne, internasjonale og offentlig tilgjengelige standarder.

  EDIH Orion
  Koordineres av Smart Innovation Norway.
  Fremtredende partnere: Institutt for Energiteknikk, DigitalNorway, Universitetet i Oslo 
  Geografisk tilhørighet: Oslofjordregionen.

  EDIH Orion skal være et kunnskapssenter som formidler teknologier for innovasjon i små og mellomstore bedrifter og i offentlig sektor. Cybersikkerhet og tillit, kunstig intelligens og maskinlæring, høy-ytelses databehandling og digitale systemintegrasjons- og distribusjonsferdigheter står sentralt.

  Norwegian Cognitive Center for SMEs  

  Koordineres av NCE Media.
  Fremtredende partnere: Bak initiativet står de fem næringsklyngene NCE Media, NCE Finance Innovation, NCE Seafood, GCE Ocean og Proptech Innovation som representerer over 500 selskaper.

  Norwegian Cognitive Center for SMEs er rettet mot å hjelpe SMBer nasjonalt med å øke kompetanse på og ta i bruk kunstig intelligens. Drevet av samarbeid og kompetansedeling, tilbyr senteret kompetanse og metodikk på tvers av sektorer og bransjer.

  EDIH Ocean

  Koordineres av NORCE.
  Fremtredende partnere er GCE NODE, NCE EYDE, GCE Ocean Technology, NCE Maritime Clean Tech, NCE Seafood, Norwegian Energy Solutions, Offshore wind-klyngen, solenergiklyngen og Vital infrastruktur. Samarbeidet består også av flere bedriftssammensluninger, universitet, forskningsinstitutter, inkubatorer, avanserte laber og testfasiliteter.
  Geografisk tilhørighet: Sør-Vestlandet.

  EDIH Ocean bygger på den digitale hub-en for havnæringene og legger vekt på økt konkurransekraft i etablerte blå næringer og verdiskaping i fremvoksende havnæringer. Gruppen består av toneangivende miljøer for testing av digital teknologi, tilgang til havdata, tilbydere av digital kompetanse og forretningsutvikling, kompetanse på kunstig intelligens, cybersikkerhet, start- og vekstkompetanse og finansieringspartnere for prosjekter og egenkapital.  

  NORA EDIH - Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium

  Koordineres av Universitetet i Oslo.
  Fremtredende partnere: Norway Health Tech, Oslo Cancer Cluster, Helse Sør-Øst, Kreftregisteret, Roche Diagnostics, Akershus universitetssykehus, Oslo Universitetssykehus, Oslo Kommune, Trondheim Kommune og Microsoft Norge.
  Geografisk tilhørighet: Østlandet.

  NORA er et etablert samarbeid mellom syv universiteter og to forskningsinstitutter innenfor kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk. En av Norges styrker innenfor kunstig intelligens er norske data og registre. Spesielt har helsedata og helsesektoren blitt pekt på som et område der Norge har konkurransefortrinn i forhold til andre nasjoner.

   

  Sentrale i den digitale omstillingen

  Utlysningen er en del av den nasjonale prosessen med å identifisere mulige norske digitale innovasjonssentre til Europakommisjonen. Bare de aktørene som står på de nasjonale listene vil få tilgang til EUs utlysning når den publiseres. Innovasjon Norge bistår Kommunal- og moderniseringsdepartementet i prosessen.

  De digitale innovasjonssentrene er sentrale i EUs nye program for digital transformasjon, Digital Europe Programme. Sentrene skal simulere til økt bruk av digitale løsninger innen kunstig intelligens, High Performance Computing og cybersikkerhet i Europa. Hovedmålgruppen for tjenestene sentrene skal levere er små og mellomstore bedrifter og offentlig sektor.

  Du finner mer om European Digital Innovation Hub og Digital Europe Programme her.

  Se også Innovasjon Norges utlysning.

  Kontaktperson