• EN
 • Logg inn
 • Gjennomgang av praksis rundt innhenting av kredittopplysninger i Innovasjon Norge

  - Jeg har i dag orientert styret i Innovasjon Norge om at vi har avdekket uregelmessigheter i bruken av selskapets kredittopplysningsverktøy, sier administrerende direktør Håkon Haugli. - Jeg har også orientert om at vi har satt i verk en helhetlig gjennomgang av selskapets innhenting og bruk av kredittopplysninger. 

  - Styret tar dette alvorlig og har full tillit til måten administrerende direktør følger opp dette på, sier styreleder Gunnar Bovim. 

  Innovasjon Norges er statens og fylkeskommunens virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Selskapets oppgave er å tilby finansiering, rådgivning og kompetanse, nettverks- og profileringstjenester til næringslivet. Målet er å utløse økte investeringer i innovasjon og internasjonalisering, og å stimulere næringslivet til å ta risiko samt tilføre ytterligere kapital, som igjen gir økt verdiskaping. I behandlingen av saker om lån og tilskudd benytter selskapet seg av kredittopplysninger, blant annet for å sikre at bedrifter som mottar offentlig støtte har økonomisk gjennomføringsevne og at låntakere har evne til å betjene lånene. Dette er avgjørende for å sikre at offentlige midler går til de formål de er tiltenkt.  

  Den siste tiden er det avdekket enkelte tilfeller der ansatte i Innovasjon Norge har innhentet kredittopplysninger om personer og foretak uten at det har foreligget et saklig behov. Vi har også blitt oppmerksom på at flere personlige brukeridentiteter og passord er videreformidlet til kollegaer. Innovasjon Norge ser alvorlig på dette.  

  Innovasjon Norge beklager 

  - Det er uheldig at kredittsjekkene er blitt utført. Jeg vil beklage at dette har skjedd. Medarbeidere i Innovasjon Norge skal naturligvis ikke benytte seg av våre verktøy til andre formål enn de er tiltenkt, sier Håkon Haugli. - Jeg vil presisere at Innovasjon Norge behandler svært mange saker hvert år, og at det kartlagte omfanget av avvik så langt er svært begrenset. Av hensyn til den tilliten selskapets saksbehandling må ha, tar vi imidlertid dette på stort alvor.   

  Innovasjon Norge tar nå en fullstendig gjennomgang av retningslinjer og rutiner knyttet til bruken av kredittopplysningsverktøyet. I går kveld suspenderte selskapet også tilgangene for alle selskapets medarbeidere og innførte samtidig en ny prosedyre for tilgang til Innovasjon Norges kredittopplysningsverktøy.  

  - Innovasjon Norge er helt avhengig av at næringslivet og oppdragsgiverne har full tillit til oss. Vi har derfor allerede satt i verk en rekke tiltak og vi tar nå en helhetlig gjennomgang, for å sikre at vi også fremover vil kunne oppfylle de helt legitime forventningene om kvalitet i alle ledd i saksbehandlingen som våre kunder og omgivelser har til oss, avslutter Haugli.