Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Vil du være med og utvikle nye transport- og energiløsninger?

  Stort kontainerskip
  Getty Images

  Har bedriften din ideer eller planer som kan bidra til å løse samfunnsutfordringer innen transport, klima og energi? Pilot-E og Pilot-T er to finansieringsordninger som kan hjelpe deg nærmere en realisering av ideen din. Nå lyses det ut prosjektmidler for 2021 

  – Dette er målrettede støtteordninger som skal gjøre det mulig å samarbeide om å utvikle og realisere nye, ambisiøse og banebrytende løsninger på viktige samfunnsområder. Her er kommersialisering og vekst viktig for at Norge lykkes i det grønne skiftet, sier Ingelin Drøpping, direktør for divisjon samfunns- og næringsutvikling i Innovasjon Norge.

  Ny teknologi

  Både Pilot-E og Pilot-T skal initiere næringsutvikling gjennom utvikling av ny teknologi. Pilot-T er spesielt rettet mot utvikling og bruk av transportløsninger som tar i bruk digitalisering som muliggjørende verktøy. Målene er bedre logistikk, bedre transportløsninger, redusert kø og bedre fremkommelighet. Pilot-E skal bidra til at klima- og energiløsninger blir utviklet, pilotert og tatt i bruk for å bidra til vesentlige kutt i klimagassutslipp eller mer effektiv energiutnyttelse i Norge og internasjonalt. Begge er finansieringstilbud til norsk næringsliv, med mål om å få gode løsninger raskere ut i markedene, samtidig som både nytt og eksisterende næringsliv utvikles.

  Pilot-T er et samarbeid mellom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Pilot-E har i tillegg Enova som samarbeidspartner.  

  Det er henholdsvis sjette (Pilot-E) og fjerde (Pilot-T) gang det lyses ut støtte fra de to ordningene. Pilot-E og Pilot-T har tidligere bidratt med støtte til en rekke prosjekter i spennet fra autonom transport, bil-deling og energieffektivisering til elektrifisering av anleggsmaskiner og sjøtransport basert på elektrisitet, hydrogen, ammoniakk og andre grønne energibærere.   
   
  – I Norge har vi gode forutsetninger for å utvikle og bidra til nye fremtidsrettede og bærekraftige løsninger på viktige samfunnsområder. Samtidig har vi et forbedringspotensial når det gjelder kommersialisering og skalering. Dette ønsker vi å utløse gjennom blant annet Pilot-E og Pilot-T, der vi vil at bedrifter sammen skal sette seg ambisiøse mål og jobbe for å realisere disse, sier Drøpping.  

  Prioriterte områder

  I årets utlysinger er det disse føringene som ligger til grunn:

  Pilot-E 2021 - tre tema

  Pilot-E er særlig rettet mot samarbeidskonsortier innen forskning og næringsliv. Utlysningen for 2021 er rettet mot tre temaområder: 

  1) Utslippsfri maritim nærskipsfart

  2) Hydrogen - utvikling mot mulige knutepunkt

  3) Et energisystem for omstilling

  Et Pilot-E-prosjekt skal omhandle nyskapende teknologi, løsninger eller forretningsmodeller som har et markedsgrunnlag i Norge eller globalt som kan gi de involverte virksomhetene en bærekraftig næringsvirksomhet på sikt.   
  Åres utlysning har en anslått ramme på inntil 120 millioner kroner pluss en ikke definert ramme fra Enova. Minimum søknadsbeløp er 10 millioner kroner.

  Søknadsfristen er onsdag 15. september kl. 13:00.

  Les mer om Pilot-E-utlysingen

  Pilot-T 2021 – løsninger for fremtidens transportsystem

  Formålet med Pilot-T-utlysningen for 2021 er å få nye, smarte mobilitetsløsninger raskere i bruk gjennom å utvikle og teste/pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir effektivt, miljøvennlig og trygt. I et Pilot-T-prosjekt skal bedriften i samarbeid med andre aktører fremskaffe ny kunnskap eller benytte eksisterende kunnskap på nye måter eller områder. Pilot-T-ordningen har ingen søknadsfrist, men tar imot og behandler søknader fortløpende. Samlet ramme for støtte fra Pilot-T i 2021 er inntil 31 millioner kroner.

  Les mer om Pilot-T-utlysingen