• EN
 • Logg inn
 • Resultater

  Noen hovedresultater hentet fra årsrapporten 2019.

  • Utslagsgivende: Ni av ti bedrifter mener Innovasjon Norges bidrag er utslagsgivende for realiseringen av prosjekter (Oxford Research).
  • Utløsende effekt: Én krone fra Innovasjon Norge i form av kapital eller rådgivning matches av 1,7 kroner i egenfinansiering eller finansiering fra andre finansieringskilder til utviklingsprosjekter og investeringer. I tillegg utløser Innovasjon Norge også mange andre innovasjons- og internasjonaliseringsaktiviteter gjennom å tilføre kompetanse og nettverk.
  • Rekordår for støtte til miljøteknologi: 2019 ble et rekordår for Miljøteknologiordningen, som gir tilskudd til innovasjon og utvikling av ny miljøteknologi. I alt ble det tildelt 608 millioner kroner til norske miljøteknologiprosjekter.
  • Bærekraft: Av alle Innovasjon Norges bevilgninger gikk 51 prosent til prosjekter som har en definert miljøeffekt. Det er en økning på to prosent fra året før.
  • Økt verdiskaping: Bedrifter som får støtte fra Innovasjon Norge har en gjennomsnittlig årlig mervekst i verdiskaping på 8,3 prosentpoeng over en treårsperiode. Dette indikerer at Innovasjon Norges kunder i gjennomsnitt får et forsprang på om lag 25 prosentpoeng høyere verdiskaping tre år etter tilsagn, sammenlignet med andre som ikke har fått støtte (Samfunnsøkonomisk analyse).
  • Økt salg, produktivitet og antall årsverk: Bedrifter som får støtte fra Innovasjon Norge har en gjennomsnittlig årlig mervekst i salgsinntekter og produktivitet på henholdsvis 9,0 og 4,0 prosentpoeng. En mervekst på 4 prosentpoeng i produktivitet anses som bra, sett i lys av at næringslivets samlede årlige produktivitetsvekst er på ett til to prosentpoeng. Også målt i antall årsverk er det en årlig mervekst i bedrifter med støtte fra Innovasjon Norge på 3,1 prosentpoeng sammenlignet med bedrifter uten slik støtte (Samfunnsøkonomisk analyse).
  • Mervekst: Etablerte bedrifter (bedrifter eldre enn tre år) med støtte fra Innovasjon Norge har 5,8 prosentpoeng mer vekst i salgsinntekter enn bedrifter som ikke mottar slik støtte. Tilsvarende mervekst for verdiskaping og produktivitet er henholdsvis 5,4 og 2,5 prosentpoeng (Samfunnsøkonomisk analyse).
  • Vokser mer: Oppstartsbedrifter (bedrifter yngre enn tre år) med finansiering fra Innovasjon Norge hadde i 2019 en mervekst i salgsinntekter på 14,4 prosentpoeng sammenlignbare med bedrifter uten slik støtte. Tilsvarende tall for vekst i verdiskaping er 14,5 prosentpoeng, vekst i produktivitet 9,6 prosentpoeng, og vekst i antall ansatte 4,9 prosentpoeng (Samfunnsøkonomisk analyse).
  • Nettverk skaper vekst: Bedrifter som deltar i nettverk og klyngemiljø har en gjennomsnittlig mervekst i salgsinntekter på 13,9 prosentpoeng de tre første årene sammenlignet med bedrifter som ikke deltar ikke slike nettverk. For verdiskaping er tilsvarende mervekst 9,6 prosentpoeng (Samfunnsøkonomisk analyse). Ved utgangen av 2019 var 35 klynger med i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.
  • Internasjonalisering: Bedrifter som har benyttet internasjonal markedsrådgivning har 8,2 prosentpoeng høyere omsetning, 4,1 prosentpoeng høyere vekst i verdiskaping og 2,3 prosentpoeng høyere vekst i produktivitet, enn sammenlignbare bedrifter som ikke har benyttet disse tjenestene fra Innovasjon Norge (Samfunnsøkonomisk analyse).
  • Utslagsgivende: To av tre bedrifter oppgir at tjenestene de fikk fra Innovasjon Norge bidro til at de kom i gang med sin internasjonaliseringsprosess. Mange av bedriftene i undersøkelsen peker på støtten fra Innovasjon Norge som utslagsgivende for deres eksportvirksomhet (Oxford Research).
  • Globale akseleratorer: 164 gründerselskaper deltok i programmene Globale akseleratorer i 2019.
  • 300 millioner kroner fra EIC: Innovasjon Norge gir rådgivning og veiledning for finansiering fra EU, og i 2019 fikk 38 norske små og mellomstore bedrifter til sammen nærmere 300 millioner kroner fra EUs nyopprettede innovasjonsråd, European Innovation Council (EIC).
  • The Explorer: Ved utgangen av 2019 hadde 302 norske bedrifter registrert sine løsninger i The Explorer; et utstillingsvindu for grønne løsninger. The Explorer ble lansert internasjonalt våren 2019. Nettsiden har hatt mer enn 800 000 besøkende fra over 100 land.
  • Mest til vekstbedrifter: 3,2 milliarder kroner (53 prosent) av den samlede finansieringen fra Innovasjon Norge gikk til vekstbedrifter (bedrifter eldre enn tre år). I tillegg kommer verdien av rådgivning, kompetanse, nettverk og profilering på i alt 297 millioner kroner.
  • Innovasjonspartnerskap: 60 offentlige aktører har sammen med 500 bedrifter deltatt i aktiviteter knyttet til Innovasjonspartnerskap, som er offentlig-privat samarbeid for å utvikle nye løsninger på store samfunnsutfordringer. 14 prosjekter var i full drift ved utgangen av 2019 og fem av dem startet opp i løpet av året.
  • Oppstartfinansiering: I 2019 bevilget Innovasjon Norge lån og tilskudd for til sammen 1,6 milliarder kroner til oppstartsbedrifter.
  • Oppstartlån: 127 gründerbedrifter mottok oppstartlån på til sammen 199,2 millioner kroner. Oppstartlånet gir gründerbedrifter kapital til å bygge selskapet videre, og kommersialisere produkter raskere.
  • Mentorbidrag: 169 selskaper mottok rådgivning fra en mentor gjennom Innovasjon Norges mentortjeneste for gründere. En undersøkelse av Menon Economics høsten 2018 viser at bedrifter som mottar mentortjenester i regi av Innovasjon Norge har 29 prosentpoeng høyere verdiskaping enn tilsvarende bedrifter uten slik mentorering.
  • Nye årsverk i landbruket: Ifølge prosjektsøknadene som ble innvilget i 2019, vil investeringer og midler til prosjekter og bedriftsutvikling i tradisjonelt landbruk, gi 380 nye årsverk i andre landbruksbaserte næringer på gårdsbruk.
  • Varmer opp 30 000 eneboliger: Siden oppstarten av Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi i landbruket i 2003, er det etablert en samlet årsproduksjon på 475 GWh. Det tilsvarer det årlige energiforbruket til oppvarming av over 30 000 eneboliger.
  • Fornybare løsninger: I 2019 investerte norske bønder over 300 millioner kroner i fornybare energiløsninger, hovedsakelig bioenergi. Totalt ble det bevilget 93,3 millioner kroner fra Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi i landbruket, noe som er det høyeste i programmets historie.
  • Lokalmat-mål nådd: Regjeringens mål om å omsette lokalmat for 10 milliarder kroner innen 2025 ble nådd med god margin allerede før utgangen av 2019. Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping i regi av Innovasjon Norge skal bidra til å skape verdier basert på landbrukets og reindriftens ressurser.
  • Ny rekord i kommersielle gjestedøgn: Det ble registrert 35,2 millioner gjestedøgn ved norske overnattingssteder i 2019. Det er en økning på fire prosent fra 2018, som betyr 1,34 millioner flere gjestedøgn. Antall norske gjestedøgn økte med tre prosent, og utenlandske med seks prosent.
  • Reiselivskompetanse: I 2019 ble det bevilget til sammen 306 millioner kroner i lån og tilskudd til reiselivsnæringen. Samtidig investeres det også i kompetanseheving. I 2019 deltok i alt 1095 reiselivsbedrifter på 35 ulike kompetansekursene som ble gjennomført over hele landet.

  Måling av resultater og effekter

  Innovasjon Norge har som mål å gjøre en forskjell for kundene. For å vite mer om effektene av Innovasjon Norges aktiviteter og bidrag til norsk næringsliv, blir det gjennomført to løpende effektundersøkelser, henholdsvis i regi av Samfunnsøkonomisk Analyse og Oxford Research Norge.

  Innovasjon Norge bruker ulike former for evalueringer, analyser og indikatorer for å måle resultater og effekter av virksomheten. Indikatorene er fastlagt i vårt mål- og resultatstyringssystem, og baserer seg både på vurderinger av våre kunderådgivere, spørreskjemaer til kundene og økonometriske analyser basert på regnskapsdata (økonomiske effekter).

  Vi bruker Samfunnsøkonomisk analyse AS (SØA) til beregning av effekttall. De benytter en metode som SSB har utviklet for oss.