1. Avklaringsfasen

 Trent Erwin/Unsplash
Trent Erwin/Unsplash

Avklaringsfasen er fylkeskommunens ansvar. Kommunen må bidra i arbeidet med lokalkunnskap og dokumentasjon.

I avklaringsfasen utarbeider fylkeskommunen en samfunnsmessig konsekvensanalyse for området som skal søke omstillingsstatus. Analysen skal dokumentere situasjonen for næringslivet og sysselsettingen i det aktuelle området.

Det er resultatene fra konsekvensanalysen og søknaden fra kommunen som er grunnlaget for fylkeskommunens søknad til KMD om omstillingsmidler for området.

Avklaringsfasen gjennomføres med bruk av omstillingsmodulen PANDA.

Hva er en samfunnsmessig konsekvensanalyse?

En samfunnsmessig konsekvensanalyse dokumenterer omstillingsområdets nærings- og sysselsettingsutvikling, i tillegg til demografiske forhold som fraflytting, tilflytting, utdanning, pendling, alders- og kjønnsfordeling i området de seneste 10 årene. Analysen gir en prognose for utviklingen de kommende 10 år. Det er viktig at analysen også beskriver forutsetningene som ligger til grunn for prognosene, og vurderer hvor sikre de er. I tillegg skal fremskriving av kommunens økonomi utarbeides.

Hvem gjør hva i avklaringsfasen?

Fylkeskommunen
Fylkeskommunene overvåker utviklingen i sine kommuner og har et særlig ansvar for å avdekke sårbarhet i kommunene. Fylkeskommunen kan iverksette en samfunnsmessig konsekvensanalyse for sårbare kommuner.

Fylkeskommunene har tilgang til statistikk, analyser og prognoser som er verdifulle i arbeidet med konsekvensanalyser. Selv om det er fylkeskommunen som har ansvaret for og utarbeider den samfunnsmessige konsekvensanalysen i avklaringsfasen, skal den gjennomføres i nært samarbeid med sentrale aktører i kommunen.

Kommunen
Vanligvis er det kommunen som tar opp situasjonen med fylkeskommunen. Det er viktig at lokale involverte bidrar med dokumentasjon og kunnskap, og at kommunen og fylkeskommunen etablerer en felles virkelighetsforståelse i løpet av avklaringsfasen.

Innovasjon Norge
I noen fylker er Innovasjon Norge aktivt inne som samarbeidspartner i denne fasen.