2. Strategi- og forankringsfasen

 Thinkstock/Jirsak
Thinkstock/Jirsak
Når fylkeskommunen har gitt en kommune omstillingsstatus og bevilget midler til å lage en plan for omstillingsarbeidet, er strategifasen i gang.

Strategi- og forankringsfasen gjennomføres som et prosjekt på oppdrag fra kommunen. Kommunen oppnevner en prosjektansvarlig og en styringsgruppe, og vil ofte engasjere en ekstern prosjektleder. Prosjektorganisasjonen skal utarbeide forslag til omstillingsplan og handlingsplan for første gjennomføringsår. Som kunnskapsgrunnlag for omstillingsplanen skal det utarbeides en utviklingsanalyse. Analysen skal identifisere områdets konkurransefortrinn og utviklingsmuligheter.

Strategi- og forankringsfasen bør være ferdigstilt i løpet av 6–8 måneder. Prosjektleder må sette opp en prosjektplan for arbeidet. Vi oppfordrer til å benytte prosjektstyringsverktøyet PLP Prosjektlederprosessen i gjennomføringen.

INTRO-kurs for prosjektorganisasjonen i strategifasen

Innovasjon Norge holder INTRO-kurs for prosjektorganisasjonen i strategi- og forankringsfasen. Kurset gir viktig kunnskap om omstillingsprosesser generelt og om gjennomføring av strategi- og forankringsfasen spesielt. På kurset vil deltakerne også lage utkast til detaljert prosjektplan og begynne arbeidet med omstillings- og handlingsplan, avhengig av hvor langt det enkelte omstillingsområdet er kommet i sitt arbeid. Arbeidsformen veksler mellom teorigjennomgang og praktiske workhsops, veiledet av kursholdere med lang erfaring fra omstillingsarbeid.

Utviklingsanalyse

En utviklingsanalyse er en mulighetsanalyse og minner om det mange vil kjenne som en SWOT-analyse (strengths, weaknesses, opportunities, threats). I praksis organiseres arbeidet med den strategiske utviklingsanalysen som et delprosjekt utviklet og ledet av en ekstern konsulent. Analysen skal omfatte forslag til konkrete utviklingstiltak.

Mens den samfunnsmessige konsekvensanalysen i avklaringsfasen har fokus på overordnede og langsiktige utviklingstrekk, handler analysearbeidet i denne fasen (strategifasen) mer om konkrete utfordringer i det lokale næringslivet. Utviklingsanalysen skal beskrive sentrale utviklingstrekk i kommunen de senere årene. Videre skal den beskrive behov og identifisere lokale muligheter for å utvikle og etablere lønnsomme og vekstkraftige bedrifter i kommunen.

Verktøyet utviklingsanalyse beskriver innholdet i  analysearbeidet og foreslår en disposisjon for analyserapporten.

Omstillingsplan og handlingsplan

Omstillingsplanen er det sentrale styringsdokumentet i omstillingsarbeidet. Omstillingsplanen må svare på utfordringene som er avdekket i utviklingsanalysen og prioritere innsatsområder.

Omstillingsplan skal definere:

  1. Visjon og mål for omstillingsarbeidet. Målene skal være målbare og periodiserte.
  2. Områdets prioriterte innsatsområder (normalt 3–4 stk.)
  3. Mål og økonomiske rammer for hvert innsatsområde
  4. Aktuelle tiltak og prosjekter innenfor hvert innsatsområde

Det er kommunen som har ansvar for at det blir utarbeidet en omstillingsplan og handlingsplan. Utvikling av planene delegeres til prosjektorganisasjonen.

Omstillingsplanen skal dekke hele omstillingsperioden, men kan vurderes årlig. Handlingsplaner skal utarbeides for hvert år av omstillingsperioden og definere konkrete aktiviteter eller prosjekter under hvert innsatsområde, med budsjett.

Det kan være vanskelig å identifisere de aktivitetene som bidrar best til å nå målene. I arbeidet med å prioritere prosjekter må omstillingsorganisasjonen vurdere effekten av prosjektet opp mot målene for omstillingsarbeidet slik de er definert i omstillingsplanen.  

Gode mål kan måles. Det er viktig at målene konkretiseres i kvantifiserbare (målbare) størrelser. Det bør gå klart frem av omstillingsplanen hvordan fremdriften mot et definert mål skal måles, og når.

Omstillingsplanen skal også inneholde en strategi for kommunikasjon – en kommunikasjonsplan.

 

ALLE VERKTØY OG MALERKontakt oss!

Har du spørsmål? Kontakt en av Innovasjon Norges oppdragsrådgivere for Regional omstilling