3. Gjennomføringsfasen

 Unsplash/Markus Spiske
Unsplash/Markus Spiske
Når omstillingsområdet mottar tilsagnsbrev fra fylkeskommunen, kan gjennomføringsfasen starte.

I overgangen til gjennomføringsfasen skal kommunen etablere en omstillingsorganisasjon slik den er beskrevet i omstillingsplanen. Lederen og styret for omstillingsarbeidet utgjør omstillingsledelsen.

Gjennomføringsfasen kan vare i inntil 6 år. Fylkeskommunen vurderer fremdriften av arbeidet og bevilger omstillingsmidler for neste periode.

Innovasjon Norge tilbyr verktøy, kurs og maler – for gjennomføring av faser.

Roller og oppgaver i gjennomføringsfasen

Omstillingsorganisasjonen Omstillingsorganisasjonen disponerer omstillingsmidlene og realiserer omstillingsplanen ved å gjennomføre tiltak i tråd med årlige handlingsplaner.

Omstillingsorganisasjonen skal være offensiv i arbeidet med å identifisere og utvikle gode prosjektidéer og prosjekteiere.

Prosjektene Alle prosjekter som mottar omstillingsmidler, skal organiseres i tråd med PLP.

Fylkeskommunen Fylkeskommunen vurderer omstillings- og handlingsplan, og gir tilsagn om årlige omstillingsmidler. Fylkeskommunen er oppdragsgiver for Innovasjon Norge.

Kommunen Kommunen behandler årsrapporten og forslag til ny handlingsplan fra omstillingsorganisasjonen. Kommunen søker årlig om omstillingsmidler fra fylkeskommunen, bevilger egenandel og følger opp omstillingsarbeidet. Vurdering av styrets arbeid og sammensetning er også kommunens ansvar å ivareta.

Innovasjon Norge Innovasjon Norge gir råd og veiledning i nært samarbeid med fylkeskommunen, kommunen og omstillingsorganisasjonen. Innovasjon Norge vurderer og rapporterer fremdrift og resultater i omstillingsarbeidet.

Året i omstilling

Resultater i gjennomføringsfasen - årlig vurderinger

I gjennomføringsfasen skal omstillingsorganisasjonen realisere omstillingsplanen ved å gjennomføre tiltakene i de årlige handlingsplanene. Resultatoppnåelsen vurderes årlig på bakgrunn av målene som er definert i gjeldende handlingsplan.

Programstatusvurdering er en årlig egenvurdering og skal gjennomføres av omstillingsorganisasjonen sammen med observatører fra fylkeskommunen og Innovasjon Norge, under ledelse av en ekstern konsulent (= prosessleder).

I programstatusvurderingen vurderer dere resultatene for inneværende år, gir konstruktive tilbakemeldinger på omstillingsarbeidet, og kommer med forslag til forbedringer som skal innarbeides i handlingsplanen for neste år. Se veiledning og vurderingsskjema til hjelp i gjennomføringen av programstatusvurdering i ditt omstillingsområde.

INTRO-kurs for gjennomføringsfasen

Innovasjon Norge tilbyr INTRO-kurs for omstillingsorganisasjoner i starten av gjennomføringsfasen. Kurset gir viktig kunnskap om gjennomføring av omstillingsprosesser generelt og om oppgavene i gjennomføringsfasen spesielt. Hensikten er å hjelpe styret og ledelsen av omstillingsarbeidet med å forstå og fylle rollene sine. Her vil roller, oppgaver og ulike tema bli gjennomgått.

Omstillingsorganisasjonen får hjelp til å finne en god arbeidsform og gode verktøy for å kunne ivareta det ansvaret og de oppgavene de har. På kurset vil deltakerne også jobbe med utkast til de viktigste styringsdokumentene for omstillingsarbeidet i sitt område, under veiledning av personer med bred erfaring fra omstillingsarbeid.