Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?

Avklaringsfasen

 Trent Erwin/Unsplash
Trent Erwin/Unsplash

Avklaringsfasen er fylkeskommunens ansvar. Kommunen må bidra i arbeidet med lokalkunnskap og dokumentasjon.

I avklaringsfasen utarbeider fylkeskommunen en samfunnsmessig konsekvensanalyse for området som skal søke omstillingsstatus. Analysen skal dokumentere situasjonen for næringslivet og sysselsettingen i det aktuelle området.

Det er resultatene fra konsekvensanalysen og søknaden fra kommunen som er grunnlaget for fylkeskommunens søknad til KMD om omstillingsmidler for området.

Avklaringsfasen gjennomføres med bruk av omstillingsmodulen PANDA.

Konsekvensanalysen

En samfunnsmessig konsekvensanalyse dokumenterer omstillingsområdets nærings- og sysselsettingsutvikling, i tillegg til demografiske forhold som fraflytting, tilflytting, utdanning, pendling, alders- og kjønnsfordeling i området de seneste 10 årene. Analysen gir en prognose for utviklingen de kommende 10 år. Det er viktig at analysen også beskriver forutsetningene som ligger til grunn for prognosene, og vurderer hvor sikre de er. I tillegg skal fremskrivning av kommunens økonomi utarbeides.

Roller og oppgaver

Fylkeskommunen overvåker utviklingen i sine kommuner og har et særlig ansvar for å avdekke sårbarhet i kommunen. Fylkeskommunen skal gjennomføre en samfunnsmessig konsekvensanalyse for sårbare kommuner.

Fylkeskommunene utfører analyser og prognoser som er viktig i arbeidet med konsekvensanalyser. Selv om det er fylkeskommunen som har ansvaret for og utarbeider den samfunnsmessige konsekvensanalysen i avklaringsfasen, skal den gjennomføres i nært samarbeid med kommunen og sentrale aktører.

Innovasjon Norge bistår både fylkeskommunen og kommunen i forbindelse med etablering og gjennomføring av Avklaringsfasen.