Avslutningsfasen

 Unsplash/Japheth Mast
Unsplash/Japheth Mast

Avslutningsfasen markerer overgangen til ordinært næringsutviklingsarbeid uten ekstra midler fra fylkeskommunen.

Videreføring

Det sentrale med avslutningsfasen er at kompetanse og erfaring fra omstillingsperioden blir videreført til ordinær drift. I god tid før omstillingsperioden er over, skal derfor omstillingsorganisasjonen, i samarbeid med kommunen, etablere et prosjekt for  videreføring av omstillingsarbeidet. Prosjektet skal vurdere og foreslå hvordan næringsarbeidet skal videreføres i kommunen. I tillegg skal det utarbeides en plan for hvordan kommunen og næringslivet i området skal realisere effektmålene i omstillingsplanen.

Prosjektet med videreføring organiseres i tre faser: Forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt. Vi anbefaler å engasjere en ekstern konsulent med erfaring fra lignende prosjekter til å lede de første to fasene. Et hovedprosjekt innebærer å realisere godkjente planer i egen organisasjon.

Eventuelle ubenyttede midler ved avslutning av omstillingsprogrammet skal disponeres i samsvar med handlingsplanen. Det skal lages en egen plan for dette av kommunen.

Spørsmål som bør vurderes i videreføringen:

  • Hvilken kompetanse har omstillingsorganisasjonen bygd opp?
  • Hva kan vi gjøre for å ta vare på og videreutvikle denne kompetansen?
  • Hvordan kan arbeidsmåter fra omstillingsarbeidet videreføres?
  • Hvordan kan kommunen tilrettelegge for arbeid med næringsutvikling?

Sluttrapport og sluttevaluering

Omstillingsorganisasjonen skal utarbeide en sluttrapport for omstillingsarbeidet. Mottakerne av sluttrapporten er kommunen, fylkeskommunen og Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge vil i samarbeid med fylkeskommunen gjennomføre en sluttevaluering av omstillingsarbeidet.

Verktøy og maler til bruk i avslutningsfasen

Verktøy
Videreføring av omstillingsarbeidet
Sluttevaluering av omstillingsarbeidet med eksempler

Maler
Sluttrapport