Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?

Gjennomføringsfasen

 Unsplash/Markus Spiske
Unsplash/Markus Spiske

I gjennomføringsfasen skal omstillingsorganisasjonen realisere omstillingsplanen ved å gjennomføre tiltakene i de årlige handlingsplanene.

I overgangen til gjennomføringsfasen skal kommunen etablere en omstillingsorganisasjon slik den er beskrevet i omstillingsplanen. Lederen og styret for omstillingsarbeidet utgjør omstillingsledelsen.

Gjennomføringsfasen kan vare i inntil 6 år. Fylkeskommunen vurderer fremdriften av arbeidet og bevilger omstillingsmidler for neste periode.

Roller og oppgaver

Omstillingsorganisasjonen disponerer omstillingsmidlene og realiserer omstillingsplanen ved å gjennomføre tiltak i tråd med årlige handlingsplaner. Omstillingsorganisasjonen skal være offensiv i arbeidet med å identifisere og utvikle gode prosjektidéer og prosjekteiere.

Prosjektene som mottar omstillingsmidler, skal organiseres i tråd med PLP.

Fylkeskommunen vurderer omstillings- og handlingsplan, og gir tilsagn om årlige omstillingsmidler. Fylkeskommunen er oppdragsgiver for Innovasjon Norge.

Kommunen behandler årsrapporten og forslag til ny handlingsplan fra omstillingsorganisasjonen. Kommunen søker årlig om omstillingsmidler fra fylkeskommunen, bevilger egenandel og følger opp omstillingsarbeidet. Vurdering av styrets arbeid og sammensetning er også kommunens ansvar å ivareta.

Innovasjon Norge gir råd og veiledning i nært samarbeid med fylkeskommunen, kommunen og omstillingsorganisasjonen. Innovasjon Norge vurderer og rapporterer fremdrift og resultater i omstillingsarbeidet.

 

Året i omstilling

Resultater i gjennomføringsfasen - årlig vurderinger

I gjennomføringsfasen skal omstillingsorganisasjonen realisere omstillingsplanen ved å gjennomføre tiltakene i de årlige handlingsplanene. Resultatoppnåelsen vurderes årlig på bakgrunn av målene som er definert i gjeldende handlingsplan.

Programstatusvurdering er en årlig egenvurdering og skal gjennomføres av omstillingsorganisasjonen sammen med observatører fra fylkeskommunen og Innovasjon Norge, under ledelse av en ekstern konsulent (= prosessleder).

I programstatusvurderingen vurderer dere resultatene for inneværende år, gir konstruktive tilbakemeldinger på omstillingsarbeidet, og kommer med forslag til forbedringer som skal innarbeides i handlingsplanen for neste år. Se veiledning og vurderingsskjema til hjelp i gjennomføringen av programstatusvurdering i ditt omstillingsområde.

Verktøy og maler til bruk i Gjennomføringsfasen

Verktøy for næringsutvikling
Næringsvennlig kommune
Næringsvennlig region
SMB utvikling

Verktøy for programledelse
INTRO-kurs
Programstatusvurdering
Styreseminar

Øvrige verktøy
Kompetanseprogram for handels- og servicenæringen
Omdømmebygging

Maler
Porteføljestyring
Søknadsbehandling
Styrearbeid og rapportering
Prosjektledelse

PLP prosjektlederprosessen