Chat med oss

Hva er Regional omstilling?

 Unsplash/Sharon Christina Rorvik
Unsplash/Sharon Christina Rorvik

Regional omstilling er en ekstraordinær innsats for kommuner eller regioner hvor det lokale næringslivet forvitrer eller forsvinner, og mange arbeidsplasser går tapt.

Ordningen Regional omstilling bidrar til vekst og verdiskaping i mommunene. Målet for omstillingsarbeidet er:

 • Skape nye og sikre eksistrerende arbeidsplasser
 • Øke konkurransekraft i eksisterende og nye bedrifter
 • Øke utviklingsevnen i næringslivet og kommunen

Oppdraget og roller

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, fylkeskommunen, Innovasjon Norge og omstillignsområdet samarbeider.

 • KMD finansierer ordningen
 • Fylkeskommunen er oppdragsgiver
 • Innovasjon Norge er rådgiver og kvalitetssikrer for de nasjonale omstillingsprogrammene

Kommuner som har status som omstillingsområder, får overført midler fra fylkeskommunen over en periode på inntil 6 år. Pengene skal gå til omstillings- og nyskapingsarbeid. Arbeidet skal organiseres i 4 faser: Avklaringsfasen, Strategi- og forankringsfasen, Gjennomføringsfasen og Avslutningsfasen.

Innovasjon Norge er nasjonalt kompetansesenter for lokalt omstillingsarbeid. Vi følger opp, gir råd og veiledning, og deltar i styret for omstillingsarbeidet i kommunen. Vi tilbyr verktøy, kurs og maler til hjelp i omstillingsarbeidet.

Hvem får omstillingsstatus?

Det er fylkeskommunen som etter søknad avgjør om et område skal få omstillingsstatus, og fastsetter hvor lenge området skal ha slik status. Omstillingsområder får midler fra fylkeskommunen i en periode på flere år. Pengene skal gå til omstillings- og nyskapingsarbeid, og definerte rammer og krav til resultater.

Se alle regioner i omstilling

Hva kan midlene brukes til?

Omstillingskommunen får tildelt ekstraordinære midler fra fylkeskommunen for å gjennomføre omstillingsarbeidet. Midlene kommer i tillegg til midler fra fylkeskommunen og kommune. Størrelsen på bidraget avhenger av ambisjoner for omstillingsarbeidet og oppnådde resultater og blir bestemt av den enkelte fylkeskommune.

Ansvaret for bruk av omstillingsmidler er kommunens ansvar. Dersom omstillingsarbeidet blir organisert i et aksjeselskap skal midler disponeres etter regler i kommuneloven. Det innebærer at forvaltningsloven gjelder.

Forvalting av omstillingsmidlene
Midlene skal brukes i tråd med omstillingsplan og handlingsplan. PLP-metodikken skal benyttes i alle prosjektene der det er mulig.

Omstillingsmidlene er en tidsbegrenset ekstraordinær innsats til utvikling av nye prosjekter. Midlene skal derfor primært brukes til prosjekter i tidlig fase, forstudie og forprosjekt, og er et supplement til de ordinære virkemidlene. Bruken av omstillingsmidlene skal være med å klargjøre og utrede prosjektene som et grunnlag for senere gjennomføring i hovedprosjekt.

Omstillingsmidlene kan konkret brukes til administrasjon av omstillingsorganisasjonen, tilretteleggende prosjekter og bedriftsrettede prosjekter.

Offentlig regelverk må overholdes:

 

Tilretteleggende prosjekter
Samfunns- og infrastrukturtiltak kan også finansieres dersom disse har stor betydning for en vellykket omstilling.

Eksempler på mer tilretteleggende prosjekter er:

 • Lokal mobilisering
 • Kompetanseutvikling
 • Utvikling av nettverk mellom bedrifter

De lokale omstillingsmidlene kan også brukes i kombinasjon med sentrale omstillingsmidler til samfinansiering av prosjekter som tar i bruk verktøyene for omstillingsområdene som Innovasjon Norge tilbyr. Det kan for eksempel være SMB-utvikling, næringsvennlig kommune, styreseminar e.a.

Bedriftsrettede prosjekter
I bedriftsrettede prosjekter skal omstillingsmidler i størst mulig grad brukes på forstudier og forprosjekt for å sikre sideprosjekter. Midlene kan også brukes av nye og eksisterende bedrifter til:

 • Ekstraordinære etableringskostnader
 • Markedsundersøkelser
 • Prosess- og produktutvikling
 • Kompetanseheving
 • Konsulenthjelp

Tildeling av støtten skjer i henhold til reglene for bagatellmessig støtte.  Ifølge disse reglene kan støttemottaker ikke motta mer enn til sammen 200 000 Euro (ca. 1,6 mill kroner) over et tidsrom på 3 regnskapsår.  Før støtten kan komme til utbetaling, må støttemottaker bekrefte at det ikke er mottatt tilbud om annen bagatellmessig støtte i inneværende og de to foregående regnskapsår, eller i tilfelle slik støtte er mottatt oppgi beløpets størrelse, støttekilde og tilbudstidspunkt.