Regional omstilling – hva er det?

Omstillingsområder er vanligvis kommuner eller regioner hvor det lokale næringslivet forvitrer eller blir kraftig bygget ned, og mange arbeidsplasser går tapt.

Kommuner som har status som omstillingsområder, får overført midler fra fylkeskommunen over en periode på inntil 6 år. Pengene skal gå til omstillings- og nyskapingsarbeid. Arbeidet skal organiseres i 4 faser: Avklaringsfasen, strategi- og forankringsfasen, gjennomføringsfasen og avslutningsfasen.

Innovasjon Norge er nasjonalt kompetansesenter for lokalt omstillingsarbeid. Våre oppdragsrådgivere på området følger opp, gir råd og veiledning i omstillingsprosessen, og sitter som observatører i styret for omstillingsarbeidet i kommunene. Innovasjon Norge har utviklet en rekke verktøy – kurs, veiledere, prosessbeskrivelser og maler – til hjelp i omstillingsarbeidet.

Hvem får omstillingsstatus?

Det er fylkeskommunen som etter søknad avgjør om et område skal få omstillingsstatus, og fastsetter hvor lenge området skal ha slik status. Omstillingsområder får overført midler fra fylkeskommunen over en periode på flere år. Pengene skal gå til omstillings- og nyskapingsarbeid, og kommer med gitte rammer og krav til resultater.

Innovasjon Norge har ansvar for kvalitetssikring og oppfølging av omstillingsområdene.

Omstillingsprosessen skal organiseres i fire faser: 1. Avklaringsfasen, 2. Strategi- og forankringsfasen, 3. Gjennomføringsfasen og 4. Avslutningsfasen.

Les mer om ulike aktører og roller i omstillingsprosessen

Se alle regioner i omstilling

Hva kan midlene brukes til?

Generelt Omstillingskommunen får årlig tildelt ekstraordinære midler fra fylkeskommunen for å drive omstillingsarbeidet. Disse midlene skal kombineres med midler fra kommunen og evt. fra næringslivet. Størrelsen på bidraget fra kommune/næringsliv blir bestemt av den enkelte fylkeskommune.

Omstillingsområdet får tilsagn om omstillingsbevilgning fra fylkeskommunen med bakgrunn i en søknad fra kommunen. Tilsagnsbrevet bygger på den årlige handlingsplanen til omstillingsområdet og det vil ligge krav til bruken av midlene.

Ansvaret for forvaltning av midlene er lagt til kommunen, men kommunen kan overlate disponeringen av midlene til et annet organ (omstillingsorganisasjonen). Dersom midlene blir overført til et aksjeselskap, skal de disponeres etter reglene i kommuneloven. Det innebærer blant annet at forvaltningsloven gjelder.

Forvalting av omstillingsmidlene Midlene skal brukes i tråd med omstillingsplan og handlingsplan. PLP-metodikken bør benyttes i alle prosjektene der det er mulig.

Gjeldende relevant offentlig regelverk må overholdes, slik som:

Omstillingsmidlene er en tidsbegrenset ekstraordinær innsats til utvikling av nye prosjekter. Midlene skal derfor primært brukes til prosjekter i tidlig fase, forstudie og forprosjekt, og er et supplement til de ordinære virkemidlene. Bruken av omstillingsmidlene skal være med å klargjøre og utrede prosjektene som et grunnlag for senere gjennomføring i hovedprosjekt.

Omstillingsmidlene kan konkret brukes til administrasjon av omstillingsorganisasjonen, tilretteleggende prosjekter og bedriftsrettede prosjekter.

Tilretteleggende prosjekter Samfunns- og infrastrukturtiltak kan også finansieres dersom disse har stor betydning for en vellykket omstilling.

Eksempler på mer tilretteleggende prosjekter er:

  • Lokal mobilisering
  • Bygdeutvikling
  • Kompetanseutvikling
  • Utvikling av nettverk mellom bedrifter

De lokale omstillingsmidlene kan også brukes i kombinasjon med sentrale omstillingsmidler til samfinansiering av prosjekter som tar i bruk verktøyene for omstillingsområdene som Innovasjon Norge tilbyr. Det kan for eksempel være SMB-utvikling, næringsvennlig kommune, styreseminar e.a.

Bedriftsrettede prosjekter I bedriftsrettede prosjekter skal omstillingsmidler i størst mulig grad brukes på forstudier og forprosjekt for å avklare om idéen er bærekraftig og lar seg gjennomføre. Midlene kan også gis til nyetableringer og i eksisterende bedrifter til:

  • Dekke ekstraordinære etableringskostnader
  • Markedsundersøkelser
  • Prosess- og produktutvikling
  • Kompetanseheving
  • Konsulenthjelp

Tildeling av støtten skjer i henhold til reglene for bagatellmessig støtte.  Ifølge disse reglene kan støttemottaker ikke motta mer enn til sammen 200 000 Euro (ca. 1,6 mill kroner) over et tidsrom på 3 regnskapsår.  Før støtten kan komme til utbetaling, må støttemottaker bekrefte at det ikke er mottatt tilbud om annen bagatellmessig støtte i inneværende og de to foregående regnskapsår, eller i tilfelle slik støtte er mottatt oppgi beløpets størrelse, støttekilde og tilbudstidspunkt.

Kontakt oss!

Har du spørsmål? Kontakt en av Innovasjon Norges oppdragsrådgivere for Regional omstilling