Aktører og roller i omstillingsprosessen

Det er mange aktører involvert i omstillingsarbeidet i omstillingsområdet. Det er viktig at roller og ansvar avklares tidlig i perioden. Uavklarte ansvarsforhold hemmer fremdriften.

Her gir vi en kort redegjørelse for rollene og ansvarsområdene til de sentrale aktørene i omstillingsprosessen på nasjonalt, regional og lokalt nivå. Videre presenterer vi de ulike rollene og oppgavene internt i omstillingsorganisasjonen: hva som er eiernes ansvar, hvilken rolle styret for omstillingsarbeidet skal ha og hvilke oppgaver lederen for omstillingsarbeidet skal utføre. Den samme oversikten finnes i veiledningsheftet INTRO : Omstilling i praksis.

Fylkeskommunens rolle

Fylkeskommunen har det overordnede ansvaret for en helhetlig regional utviklingspolitikk. Det innebærer blant annet at fylkeskommunen identifiserer regionale omstillingsbehov. I dag er det også fylkeskommunen som fastsetter kriteriene for å få omstillingsstatus. Det er videre fylkeskommunen som gjennomfører en samfunnsmessig konsekvensanalyse for å avklare om et område oppfyller kriteriene. Fylkeskommunen behandler også søknader om omstillingsmidler, tildeler områder omstillingsstatus og fastlegger antall år et område skal ha slik status. Fylkeskommunen har vanligvis en observatør i styret for omstillingsarbeidet.

Kommunal- og regionaldepartementets rolle (KRD)

Kommunal- og regionaldepartementet bidrar til lokalt omstillingsarbeid ved å bevilge midler til fylkeskommunen, som skal gå til kommuner i omstilling.

Kommunens rolle

Kommunen(e) er eier av omstillingsprogrammet og er ansvarlig for den tildelte omstillingsbevilgningen. I tillegg anbefales det at kommunen selv bevilger midler og setter av ressurser til omstillingsarbeidet.

Som eier vedtar kommunen strategier og mål for omstillingsarbeidet. Kommunen skal oppnevne en prosjektorganisasjon til strategifasen, som får i oppdrag å gjennomføre en strategisk utviklingsanalyse og utarbeide forslag til omstillingsplan og handlingsplan for første gjennomføringsår. Omstillingsplan og handlingsplan skal behandles og vedtas av kommunen. Deretter skal kommunen etablere en omstillingsorganisasjon og følge opp omstillingsarbeidet  gjennom hele perioden, søke midler for kommende år og sikre at omstillingsarbeidet gjennomføres i tråd med omstillingsplan og handlingsplan.

Omstillingsorganisasjonens rolle

Omstillingsorganisasjonen har ansvar for gjennomføringen av omstillingsarbeidet. Lederen skal utarbeide utkast til årlige handlingsplaner, samt sikre at disse forankres skikkelig. Videre skal organisasjonen koordinere og følge opp de vedtatte planene og rapportere på måloppnåelse. I årsrapporten skal det hvert år redegjøres for hvordan og i hvilken grad målene i handlingsplanen for det aktuelle året er oppnådd.

Det er en viktig oppgave for omstillingsorganisasjonen å engasjere og involvere næringslivet og andre relevante lokale aktører i omstillingsarbeidet. Lederen for omstillingsarbeidet bør være synlig ute hos virksomhetene og innbyggerne i kommunen, og følge opp enkeltprosjektene aktivt ved å engasjere seg og være tilstede. 

Lederen for omstillingsarbeidet skal utarbeide nødvendige beslutningsgrunnlag til styret.

Styret for omstillingsarbeidet

Styret for omstillingsarbeidet har ansvar for å oppnå resultater og for at omstillingsmidlene forvaltes i tråd med omstillingsplanen. Det er lederen av omstillingsarbeidet sammen med styret som profilerer omstillingsarbeidet utad. De representerer også eierne i strategiske diskusjoner. Sammensetningen av styret er derfor svært viktig.

– Det bør være minimum 5, maksimum 7 medlemmer i styret for omstillingsarbeidet. Observatører kommer i tillegg

– Næringslivet skal være representert i styret

– Fylkeskommunen og Innovasjon Norge skal være observatører i styret for omstillingsarbeidet

– Det skal være minst 40% av begge kjønn i styret

Hovedfokus i styrets arbeid skal være å utfordre aktørene til å ta ansvar, etterprøve strategier og tiltak og bidra til at det blir trykk og retning i omstillingsprosessen.

Innovasjon Norges rolle

På vegne av fylkeskommunen kvalitetssikrer Innovasjon Norge bruken av offentlige midler i omstillingsarbeid.

Innovasjon Norge har lang erfaring som veileder, pådriver og rådgiver. Vi følger opp organiseringen og gjennomføringen av omstillingsarbeidet og møter som observatør i styret.

Arbeidsutvalg

For å sikre effektivitet i omstillingsarbeidet kan styret opprette et ”arbeidsutvalg” bestående av lederen for omstillingsarbeidet, styreleder og nestleder i styret. Arbeidsutvalget har fullmakter til å innvilge mindre prosjektsøknader.